Nyereményjáték szabályzata és részvételi feltételei

A Fóliavezérlés „Nyerj Automata Szellőztetés Vezérlőt” megnevezésű Facebook üzenőfali nyereményjáték szabályzata és részvételi feltételei.

KÉRJÜK, HOGY A SZABÁLYZATOT FIGYELMESEN OLVASD EL, ÉS CSAK AKKOR VEGYÉL RÉSZT A JÁTÉKBAN, HA AZ ITT LEÍRTAKKAL EGYETÉRTESZ.


1 – A Játék szervezője:

A Fóliavezérlés ( https://www.facebook.com/foliavezerles ) Facebook üzenőfali nyereményjáték (a továbbiakban:”Játék”) szervezője: Smart Greenhouse Control Kft. (6000 Kecskemét, Budai Utca 19. 2/5, adószám: 27505962-2-03, cg. szám: 03-09-135600; a továbbiakban: “Szervező”).

A Játékhoz kapcsolódó adatkezelést, adatfeldolgozást, valamint a nyeremény átvételével kapcsolatos adatkezelést a Smart Greenhouse Control Kft. (a továbbiakban: “Adatkezelő” és “Adatfeldolgozó”) végzi.


2 – Részvételi feltételek:

2.1 A Játékban kizárólag magyarországi lakó- vagy tartózkodási hellyel, valamint a magyar hatóságok által kiállított érvényes személyazonosító igazolvánnyal, továbbá saját Facebook profillal (”Facebook profil”) rendelkező, 18. életévét betöltött magyar állampolgár, a 2.3 pontban meghatározott személyek körébe nem eső, cselekvőképes természetes személy (”Játékos” vagy ”Résztvevő”) vehet részt, aki a Játék 3. pontban írt időtartama alatt a Rajongói oldal (jelen játék esetében a Facebook oldal) felületén posztolt feladatot teljesíti (”Poszt”) (jelen Játék esetében kitölti és elküldi a kérdőívet a jelen Játékszabályzatban megfogalmazottak szerint), és elfogadja a jelen játékszabályzatban (”Játékszabályzat”), valamint a Facebook által előírt irányelvekben meghatározott valamennyi feltételt, és hozzájárul a Rajongói oldalhoz csatlakozással a Szervező rendelkezésére bocsátott – a Facebook regisztráció során megadott – személyes adatainak (Facebook név) Játékkal összefüggő, a 7. pontban írtak szerinti kezeléséhez (a továbbiakban együtt: ”Kérdőív”).

2.2. A beküldött Kérdőív utólag nem szerkeszthető, módosítható, törölhető, mert ez befolyásolhatja a játékban való részvételt.

2.3. A Játékból ki vannak zárva a Szervező munkavállalói és Ptk. 8:1. § (1) bekezdés 1. pontja szerinti közeli hozzátartozói.

2.4. A Játékosok a Rajongói oldalhoz való csatlakozás során rendelkezésre bocsátott adataik alapján kerülnek azonosításra (Facebook név, Facebook profilkép, Kérdőív kitöltése során megadott név és email cím). Az adatok esetleges változásaiból eredő, a Szervező érdekkörén kívül eső, technikai problémákért (különösen, de nem kizárólag adatok megváltozása, Facebook profil törlése stb.) a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.

2.5. Azok a Kérdőívek, amelyek a Játékszabályzatban leírt alaki és tartalmi előírásoknak nem felelnek meg, a Játékból automatikusan kizárásra, míg az érvényes kérdőívek számítógépes rögzítésre kerülnek a cél megvalósításáig.

2.6. A Kérdőíveket a Játékszabályzatban foglalt feltételek teljesítésének ellenőrzése végett a Szervező megvizsgálhatja azokat, és amennyiben azok, illetve az azt beküldő Játékos bármely okból nem felel meg a Játékszabályzat bármely pontjában megfogalmazott feltételeinek, úgy az érintett Játékost a Játékból kizárhatja.

2.7. A Játékból továbbá kizárásra kerülnek azok a Játékosok is, akik Kérdőíve

sértheti más szerzői jogait,

olyan elemeket tartalmaz, ami faji, nemzetiségi, vallási, világnézeti, nemi vagy politikai ellentéteket szít, illetve súlyos vagy széleskörű ellenállást vált ki,

erőszakos és egyéb, a gyermekek fejlődését hátrányosan befolyásoló kijelentéseket tartalmaznak,

pornográf, trágár, alpári, másokat lejárató tartalmú,

a Fóliavezérlés.hu márkára és a termékekre, szolgáltatásokra vonatkozó sértő kijelentéseket tartalmaz,

a Fóliavezérlés.hu versenytársaira vonatkozó logókat, képeket, üzeneteket tartalmaznak,

tartalmazhat burkolt vagy nyílt reklámot,

tartalmazhat bűncselekményre vagy szabálysértésre, illetve más jogszabálysértésre való felbujtást,

 

3 – A Játék Időtartama:

A Játék 2022.03.17. (csütörtök) 10 óra 00 perctől – 2022.04.08. (péntek) 23 óra 59 percig tart.

Sorsolás: 2022.04.11. (hétfő) napon

Eredményhirdetés: 2021.04.11. (hétfő) napon Facebook üzenőfali bejegyzés formájában a Fóliavezérlés.hu Facebook oldalán (https://www.facebook.com/foliavezerles).

 

 

4 – A Játék menete:

Nyertes Pályázatok, Nyeremények

4.1 A játékosoknak a Fóliavezérlés.hu Facebook oldalon 

( https://www.facebook.com/foliavezerles )  vagy Fóliás gazdálkodók, kertészek és őstermelők Facebook csoprt ( https://www.facebook.com/groups/634188446691597 ) üzenőfali bejegyzés formájában megfogalmazott Játékban meghatározott feladatot kell végrehajtaniuk.

Jelen nyereményjáték során:

1) Jelen nyereményjáték Facebook üzenőfali bejegyzését (ide: Nyereményjáték kérdőív ) egy webes böngészőn keresztül megnyitja, a kérdőívben felsorolt kérdésekre választ ad és a kérdőív kitöltése végeztével beküldi a kérdőív végén található beküldés gombra kattintva.

Minden Játékos csak 1-szer vehet részt a sorsoláson.

4.2. Szervező az érvényes Kérdőívet benyújtó Játékosok között összesen 1 db nyertest sorsol ki a véletlenszerűség elvének eleget tevő gépi sorsolással, a Szervező székhelyén (cím: 6000 Kecskemét, Budai Utca 19. 2/5), nem nyilvános sorsolás keretében, kézi sorsolással történik, tanuk jelenlétében, melyről videófelvétel készül és később, az eredményhirdetés napján megosztásra kerül a Szervező Facebook oldalán.

4.3. Nyeremény:

1 db 400.000 Ft értékű Fóliavezérlés Automata Szellőztetés Vezérlő.

A Nyereményt a Nyertessel való kommunikációs egyeztetés során a Fóliavezérlés.hu a meghatározott címre szállítatja ki a Nyertesnek megfelelő időpontban..

A Nyeremény módosításának a jogát a Szervező fenntartja magának.

4.4. A Nyeremény készpénzre nem váltható át.


5 – Nyertesek értesítése, Nyeremény átadása:

5.1 A Szervező a Játék eredményét a 4.2 pontban írt sorsolást követően maximum 12 órán belül a Fóliavezérlés Facebook oldalon bejegyzésben közzéteszi. A nyilvánosságra hozatal során a nyertes kérdőívet beküldő Játékos neve jelenik meg, amelyhez valamennyi Játékos a Játékra történő jelentkezéssel kifejezetten hozzájárul. A nyertessel a Szervező Facebook üzenetben („Értesítés”) veszi fel a kapcsolatot, majd telefonon vagy email-ben egyezteti a nyeremény átvételének részleteit, mely során Nyertesnek nyilatkoznia kell, hogy nyereményét hol és mikor kívánja átvenni.

A nyertes Játékos köteles az Értesítést haladéktalanul, legkésőbb 2 munkanapon belül visszaigazolni a Fóliavezérlés Facebook oldalnak küldött privát üzenetben.

Amennyiben a nyertes Játékos az Értesítésre a jelen pontban meghatározott határidőn belül nem reagál, úgy a Nyereményre a továbbiakban nem jogosult, és a Szervező jogosult az újra sorsolásra, majd az új nyertes részére a Nyereményt átadni.

5.2. A Szervező kizárja a Játékból azt a beküldött kérdőívet, amelyre nézve az azt beküldő Játékos részére a Nyereményt azért nem lehet átadni, mert a Pályázatán, illetve az Értesítés visszaigazolásában feltüntetett személyes adatok nem valósak, hiányosak, tévesek, vagy azt a Nyertes az átvétel során nem tudja hitelt érdemlő módon igazolni magát, vagy a Nyertes megtagadja adózáshoz szükséges adatai megadását, vagy a Pályázatot beküldő Játékos egyéb okból nem felel meg a jelen szabályzatban leírt személyi feltételeknek, így különösen nem töltötte még be a 18. életévét. A Játékos téves adatszolgáltatásából eredően a Szervezőt semmilyen felelősség nem terheli.


6 – Adózás, költségek:

A nyereményjátékkal kapcsolatos valamennyi adminisztrációs és jogi kötelezettséget a Szervező végzi és teljesíti, az adózási kötelezettség a Szervezőt terheli.


7 – Adatvédelem és személyiségi jogok:

7.1 Részletes adatvédelmi és általános szerződési feltételeinket az alábbi oldalakon olvashatják:

–  Adatvédelmi tájékoztató

ÁSZF 

 

7.2. Az adatkezelés jogalapja: önkéntes hozzájárulás, azaz a Játékban való részévetellel a Játékos hozzájárulását adja személyes adatainak kezeléséhez.

A kezelt adatok köre: Facebookon megjelenített név, nyertesség esetén a teljes név, telefonszám, e-mail cím, személyi igazolvány szám és képmás.

Az adatkezelés célja: A játékban való részvétel biztosítása, nyertesség esetén pedig a nyertes beazonosítása, nyeremény átadásának egyeztetése, valamint a Nyertes nevének és képmásának – kizárólag a nyereményjátékkal kapcsolatban – az eredményhirdetésre készített Facebook bejegyzésben való közzététele.

Az adatkezelés időtartama: A Nyeremény átadásának időpontjáig

7.3. A Szervező szavatolja, hogy az adatkezelés minden esetben a hatályos jogszabályi rendelkezések betartásával történik. A Szervező bármikor lehetőséget biztosít a Játékosnak arra, hogy tájékoztatást kérjen személyes adatai kezeléséről a következő elérhetőségeken:

Cím: 6000 Kecskemét, Budai utca 19. 2/5

Email: hello@foliavezerles.hu

Ezen kívül a Játékost megilleti a személyes adatai kezelésével kapcsolatban minden, az Általános Adatvédelmi Rendeletben (GDPR), illetve a 2011. évi CXII. törvényben (Info tv.) meghatározott érintetti jog. A Játékos továbbá jogosult az illetékes törvényszékhez, valamint a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatósághoz (a továbbiakban: Hatóság) fordulni.

A Hatóság elérhetősége:

cím: 1125 Budapest, Szilágyi Erzsébet fasor 22/c

levelezési cím: 1530 Budapest, Pf.: 5.

email: ugyfelszolgalat@naih.hu

A megadott személyes adatok kezelője és feldolgozója: Smart Greenhouse Control Kft.

7.3. Amennyiben a Játékos személyes adatainak törlését a 3. pontban megjelölt Játék időtartama alatt kéri, úgy tudomásul veszi, hogy a Játékban való minden jogosultságát elveszti, és a Játékból kizárásra kerül.


8 – Vegyes rendelkezések:

8.1. A Játékos a Játékban való részvételével elfogadja, hogy a nyereménye átvételéről fényképes felvétel készülhet a Szervező részére, és feltétel nélkül beleegyezik, hogy a Szervező ezt kizárólag a nyereményjátékkal kapcsolatosan nyilvánosságra hozhatja saját online felületein, mint saját weboldala 

( https://foliavezerles.hu/ ) és hivatalos Facebook oldala ( https://www.facebook.com/foliavezerles ).

8.2. A Pályázatok hiányosságáért/hibájáért (pl. névelírás, címelírás, téves vagy nem valós adat feltüntetése stb.), a Nyeremény átadásának elmaradásáért vagy késedelméért, ill. az átadás során keletkezett károkért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

Amennyiben a Nyertes a Nyereményét nem veszi át, vagy a nyeremény átadás helyszínére az egyeztetett időpontban nem megy el, azt a továbbiakban a Szervezőtől nem követelheti.

8.3. Ha a játékos a kérdőív beküldése (komment írása) közben bezárja a böngésző ablakot vagy, ha a kapcsolat (bármely okból) megszakad a kiszolgáló webhelyével, abban az esetben az adatok elvesztéséért a Szervező semmilyen felelősséget nem vállal.

8.4. Szervező kizárja a felelősségét a saját weboldala és a saját Facebook oldal rajta kívülálló okokból történő meghibásodásáért, amely időtartam alatt a honlap nem vagy korlátozottan használható, ugyanakkor haladéktalanul megtesz minden szükséges intézkedést annak érdekében, hogy a hiba okát mielőbb feltárja, illetve megszüntesse.

8.5. A Játék semmilyen módon nem szponzorált a Facebook által, illetve semmilyen tekintetben nem kapcsolódik a Facebookhoz. Az adatszolgáltatás nem a Facebook részére, hanem a Szervező részére történik.

8.6. Szervező fenntartja a jogot, hogy a Játék feltételeit indokolás nélkül módosítsa, ideértve a Játék megszüntetését is. Az erre vonatkozó tájékoztatást Szervező a Játék egyéb közleményeivel azonos nyilvánosságot biztosítva közzéteszi.

Ezt a nyereményjátékot a Facebook semmilyen formában nem támogatja, azzal összefüggésbe nem hozható. 

This promotion is in no way sponsored, endorsed or administered by or associated with Facebook.

 

 

Smart Greenhouse Control Kft.  –  2022.03.17.