Adatvédelmi irányelvek

ADATKEZELÉSI TÁJÉKOZTATÓ

Smart Greenhouse Control Kft.


Utolsó módosítás: 2023. február 28.
Hatályos: 2023. február 28.


Köszönjük, hogy igénybe veszi szolgáltatásainkat! A Smart Greenhouse Control Kft. védi és tiszteletben tartja az Ön személyes adataihoz fűződő jogait. 


A fenti célnak megfelelően jelen adatvédelmi tájékoztató (a továbbiakban: „Tájékoztató”) az Európai Parlament és a Tanács a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről szóló 2016/679 számú általános adatvédelmi rendeletével (a továbbiakban mint: „GDPR”) összehangban tartalmazza a


Cégnév: Smart Greenhouse Control Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 6000 Kecskemét, Jókai utca 40. földszint 2.

Cégjegyzékszám: 03-09-135600

Adószám: 27505962-2-03

Nyilvántartja: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága

Képviseli: Németh Gábor ügyvezető

Telefonszám: +36 30 364 5018

E-mail: hello@foliavezerles.hu 

(a továbbiakban: „Szolgáltató”)


által nyújtott, és a Szolgáltató általános szerződési feltételeiben (a továbbiakban: „ÁSZF”) részletesen meghatározott termékértékesítési és a termékekhez kapcsolódó szoftverekkel kapcsolatos szolgáltatás (továbbiakban, mint: „Szolgáltatás”) igénybe vevői (a továbbiakban: „Megrendelő”), illetve a Megrendelő nevében eljáró természetes személyek, mint Érintettek által a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatosan vagy egyéb, jelen Tájékoztatóban meghatározott célból a Szolgáltató rendelkezésére bocsátott személyes adatok kezelésével kapcsolatos tudnivalókat. 


A Tájékoztató célja, hogy pontos képet adjon arról, miért és hogyan, valamint mennyi ideig kezeljük azon személyekkel kapcsolatos személyes adatokat, akik cégünkkel kapcsolatba kerülnek.


I. Néhány adatvédelemmel kapcsolatos alapvető fogalom a Tájékoztató megértéséhez

Személyes adat

azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható


Adatkezelés

a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így a gyűjtés, rögzítés, rendszerezés, tagolás, tárolás, átalakítás vagy megváltoztatás, lekérdezés, betekintés, felhasználás, közléstovábbítás, terjesztés vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolás vagy összekapcsolás, korlátozás, törlés, illetve megsemmisítés


Adatkezelő

az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely a személyes adatok kezelésének céljait és eszközeit önállóan vagy másokkal együtt meghatározza; ha az adatkezelés céljait és eszközeit az uniós vagy a tagállami jog határozza meg, az adatkezelőt vagy az adatkezelő kijelölésére vonatkozó különös szempontokat az uniós vagy a tagállami jog is meghatározhatja 


Adatfeldolgozó

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.


Harmadik fél

Az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.


Adattovábbítás

Az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.


Érintett

Mindenki, aki a Weboldalon vagy bárhol máshol a Szolgáltatóval megosztja személyes adatait, vagy akinek a személyes adatait a Szolgáltató egyébként kezeli. Például Ön, aki ezt a Tájékoztatót olvassa.


Az érintett hozzájárulása

Az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy a megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez.


Különleges adat

A faji eredetre, a nemzetiséghez tartozásra, a politikai véleményre vagy pártállásra, a vallásos vagy más világnézeti meggyőződésre, az érdek-képviseleti szervezeti tagságra, a szexuális életre vonatkozó személyes adat, az egészségi állapotra, a kóros szenvedélyre vonatkozó személyes adat, valamint a bűnügyi személyes adat.


Genetikai adat

Egy természetes személy örökölt vagy szerzett genetikai jellemzőire vonatkozó minden olyan személyes adat, amely az adott személy fiziológiájára vagy egészségi állapotára vonatkozó egyedi információt hordoz, és amely elsősorban az említett természetes személyből vett biológiai minta elemzéséből ered.


Biometrikus adat

Egy természetes személy testi, fiziológiai vagy viselkedési jellemzőire vonatkozó minden olyan sajátos technikai eljárásokkal nyert személyes adat, amely lehetővé teszi vagy megerősíti a természetes személy egyedi azonosítását, ilyen például az arckép vagy a daktiloszkópiai adat.Adatvédelmi incidens

A biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisítését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.


A fenti fogalmak többsége a GDPR által is használt fogalmak. A GDPR szövege elérhető a http://eur-lex.europa.eu/legal-content/HU/TXT/?uri=celex%3A32016R0679 linken. A lista nem teljes, amennyiben további információra lenne szüksége, forduljon hozzánk bizalommal.


Tájékoztatjuk Önt, hogy az adatkezelésük során sem különleges, sem genetikai, sem biometrikus adatokat nem kezelünk és ilyen adatokat nem is kérünk Öntől.


 

II. Egyéb fogalmak

Weboldal

Jelenti a https://foliavezerles.hu/ domain alatt elérhető weboldalt, melyen keresztül a Megrendelő, illetve az Érintettek információt szerezhetnek a Szolgáltatóról és a Szolgáltatásról, valamint amelyen keresztül kapcsolatba léphetnek a Szolgáltatóval


Szolgáltatás

jelenti a fóliasátoros növénytermesztéshez kapcsolódó technológia eszközök értékesítését, illetve az eszközökhöz kapcsolódó, azok működését segítő szoftverhez való hozzáférés biztosítását


III. Az adatkezelés alapelvei

A Szolgáltató a Megrendelő, illetve az Érintett személyes adatait a GDPR 5. cikk (1) bekezdésében lefektetett alábbi elvek figyelembevételével kezeli:


 • a személyes adatokat jogszerűen és tisztességesen, valamint az érintett számára átlátható módon kezeli („jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság”);
 • a személyes adatokat csak meghatározott, egyértelmű és jogszerű célból gyűjti és azokat nem kezeli ezekkel a célokkal össze nem egyeztethető módon („célhoz kötöttség”);
 • a kezelt személyes adatok az adatkezelés céljai szempontjából megfelelőek és relevánsak és a szükségesre korlátozódnak („adattakarékosság”);
 • gondoskodik róla, hogy a személyes adatok pontosak és szükség esetén naprakészek legyenek és minden észszerű intézkedést megtesz annak érdekében, hogy az adatkezelés céljai szempontjából pontatlan személyes adatokat haladéktalanul törölje vagy helyesbítse („pontosság”);
 • a személyes adatokat olyan formában tárolja, amely az Érintettek azonosítását csak a személyes adatok kezelése céljainak eléréséhez szükséges ideig teszi lehetővé („korlátozott tárolhatóság”);
 • a személyes adatokat oly módon kezeli, hogy megfelelő technikai vagy szervezési intézkedések alkalmazásával biztosítva legyen a személyes adatok megfelelő biztonsága, az adatok jogosulatlan vagy jogellenes kezelésével, véletlen elvesztésével, megsemmisítésével vagy károsodásával szembeni védelmet is ideértve („integritás és bizalmas jelleg”)

 

IV. Milyen esetekben kezelünk személyes adatokat?

A Megrendelő, illetve az Érintett személyes adatait a Szolgáltató a fenti III. fejezetben ismertetett elvek figyelembevételével az alábbi esetekben kezeli:


 • Weboldalon történő böngészés
 • Ajánlatkérés, kapcsolatfelvétel, ügyfélszolgálat
 • Szerződéses kapcsolattartás
 • Fizetés, számlázás
 • Regisztráció szoftver használatára
 • A szoftver működésével kapcsolatos adatkezelés
 • Hírlevél feliratkozás
 • A Weboldalon található sütik elhelyezése

 

V. Milyen adatokat, milyen célból és mennyi ideig kezelünk?

Az egyes fent meghatározott esetekben a személyes adatok kezelésének jogalapja a következő lehet:


 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja szerint a Megrendelő, illetve az Érintett megfelelő tájékoztatáson alapuló önkéntes hozzájárulása az adatkezeléshez (a továbbiakban: „Hozzájárulás”);
 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja szerint az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben a Megrendelő az egyik fél vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges (a továbbiakban: „Szerződés teljesítése”);
 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges a továbbiakban: „Jogi kötelezettség teljesítése”);
 • A GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja szerint az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges (a továbbiakban: „Jogos érdek”);

 

V.1. Böngészés

 


A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A jogos érdek megnevezése

Az adatkezelés időtartama

Az Érintett IP címe

A Szolgáltató informatikai rendszereinek védelme, illetve Weboldal biztonsága

Jogos érdek

A Weboldal s biztonságos működése

Az utolsó látogatástól számított 30 nap


A Weboldalt az Érintett szabadon látogathatja és böngészheti, anélkül, hogy bármilyen személyes adatot megadna a Szolgáltatónak. A Weboldal használatának megkezdésekor az Érintett egy kérést indít a számítógépéről vagy mobil eszközéről a Szolgáltató felé. Mintha egy levelet küldene el, amire válaszként szeretné megkapni a Weboldal tartalmát. A kérésre viszont csak akkor tud a Szolgáltató válaszolni, ha az Érintett megadja a címét. Ez a cím a Érintett internetes azonosítási címe, azaz az IP címe. Erre az IP címre küldi el a Szolgáltató szervere a kért Weboldalt. Ez egy automatikus folyamat, azzal, hogy a Érintett a Weboldal címét beírja a böngészőbe, vagy a Weboldal bárhol közzétett linkjére kattint, hozzájárul az IP címének megadásához, illetve annak a Szolgáltató általi kezeléséhez. Ahhoz, hogy a fentebb leírt – Szolgáltató és Érintett közötti, a Weboldal megnyitásakor létrejövő – kommunikáció zökkenőmentes legyen, a Szolgáltató szervere úgynevezett log fájlokban tárolja el az Érintett IP címét. 


Az IP cím azonosítására és tárolására a Szolgáltató informatikai rendszereinek védelme és a Weboldal biztonságos működése miatt van szükség. A Weboldal elleni esetleges rosszindulatú tevékenységekkel szembeni védelmet részben az biztosítja, hogy a Szolgáltató naplózza a Weboldal működését és ebben a naplóban listázza azokat az IP címeket, ahonnan kérés indult a szervereire. Ha a Szolgáltató egy IP címről a Weboldal biztonságos működését megzavaró tevékenységet észlel, akkor tiltólistára teszi azt. Egy esetleges rosszindulatú tevékenység elhárítása és jogi úton történő rendezése ennek segítségével történik. Ha nem történt semmi rendellenes, akkor a Szolgálató törli a log fájlokat és velük együtt az IP címeket. A log fájlokban tárolt IP címeket a Szolgáltató céltól eltérően nem használja fel és automatikusan 30 napon belül törli, csak abban az esetben őrzi meg, ha az adott IP címről az Érintett valamilyen tiltott tevékenységet végzett. Ezek a tevékenységek vagy a korábban felsoroltak valamelyike, vagy egyéb olyan tevékenység, amely megsérti a helyi, az állami, a nemzeti vagy a nemzetközi jog szabályait.


V.2. Ajánlatkérés, kapcsolattartás, ügyfélszolgálat

Az Érintettek, illetve leendő Megrendelők részére a Szolgáltatással kapcsolatos információ nyújtása, érdekében a Szolgáltató ügyfélszolgálatot tart fenn. Az ügyfélszolgálati megkereséseket telefonon, illetve e-mailen, illetve a Weboldalon elhelyezett kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül kezeljük. Az Érintettek, illetve Megrendelők továbbá az előbbi csatornákon vehetik fel a Szolgáltatóval a kapcsolatot, amennyiben a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatosan ajánlatot kívánnak kérni a Szolgáltatótól.


V.2.1. E-mail megkeresés esetén:

Amennyiben az Érintett a Szolgáltatót a hello@folivezerles.hu e-mail címen keresztül keresi meg igényével, akkor annak érdekében, hogy a Szolgáltató a(z) (ügyfélszolgálati) megkeresést megfelelő minőségbiztosítás mellett teljesíteni tudja, illetve ahhoz, hogy a Szolgáltató ajánlatot küldhessen az alábbi adatok kezelése szükséges:


A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A jogos érdek megnevezése

Az adatkezelés időtartama

A Megrendelő / az Érintett vezeték- és keresztneve

A Megrendelő / az Érintett azonosítása, ügyfélszolgálati megkeresés teljesítése

Szerződés teljesítése (meglévő üzleti kapcsolat esetén) / Jogos érdek (fennálló üzleti kapcsolat nélkül)

A Szolgáltatónak a Szolgáltatás megfelelő színvonalon történő nyújtásához, illetve újabb üzleti kapcsolat létrehozásához fűződő jogos érdeke

Az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból a(z) (ügyfélszolgálati) megkeresés megoldása tárgyévét követő év december 31. napjáig.

A Megrendelő / az Érintett e-mail címe

A Megrendelő / az Érintett azonosítása, ügyfélszolgálati megkeresés teljesítése

Szerződés teljesítése (meglévő üzleti kapcsolat esetén) / Jogos érdek (fennálló üzleti kapcsolat nélkül)

A Szolgáltatónak a Szolgáltatás megfelelő színvonalon történő nyújtásához, illetve újabb üzleti kapcsolat létrehozásához fűződő jogos érdeke

Az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból a(z) (ügyfélszolgálati) megkeresés megoldása tárgyévét követő év december 31. napjáig.

A Megrendelő / az Érintett által az „aláírásában” esetlegesen megadott social media elérhetőségei

Szerződés teljesítése (meglévő üzleti kapcsolat esetén) / Jogos érdek (fennálló üzleti kapcsolat nélkül)

A Szolgáltatónak a Szolgáltatás megfelelő színvonalon történő nyújtásához, illetve újabb üzleti kapcsolat létrehozásához fűződő jogos érdeke

Az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból a(z) (ügyfélszolgálati) megkeresés megoldása tárgyévét követő év december 31. napjáig.


V.2.2. Telefonos megkeresés esetén:

Amennyiben az Érintett telefonon keresi meg a Szolgáltató ügyfélszolgálatát a +36 30 364 5018 telefonszámon vagy amennyiben a Szolgáltató ügyfélszolgálata visszahívja az Érintettet, akkor a telefonbeszélgetés elején a Szolgáltató felhívja az Érintett figyelmét arra, hogy minőségbiztosítási okokból, illetve annak érdekében, hogy a Szolgáltató az ügyfélszolgálati megkeresést teljesíteni tudja az alábbi adatok kezelése kerül sor. Tájékoztatjuk az Érintettket, hogy a telefonbeszélgetés hanganyagának rögzítésére nem kerül sor.


A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A jogos érdek megnevezése

Az adatkezelés időtartama

A Megrendelő / az Érintett vezeték- és keresztneve

A Megrendelő / az Érintett azonosítása, ügyfélszolgálati megkeresés teljesítése

Szerződés teljesítése (meglévő üzleti kapcsolat esetén) / Jogos érdek (fennálló üzleti kapcsolat nélkül)

A Szolgáltatónak a Szolgáltatás megfelelő színvonalon történő nyújtásához, illetve újabb üzleti kapcsolat létrehozásához fűződő jogos érdeke

Az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból a(z) (ügyfélszolgálati) megkeresés megoldása tárgyévét követő év december 31. napjáig.

A Megrendelő / az Érintett telefonszáma címe

A Megrendelő / az Érintett azonosítása, ügyfélszolgálati megkeresés teljesítése

Szerződés teljesítése (meglévő üzleti kapcsolat esetén) / Jogos érdek (fennálló üzleti kapcsolat nélkül)

A Szolgáltatónak a Szolgáltatás megfelelő színvonalon történő nyújtásához, illetve újabb üzleti kapcsolat létrehozásához fűződő jogos érdeke

Az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból a(z) (ügyfélszolgálati) megkeresés megoldása tárgyévét követő év december 31. napjáig.V.2.3. Weboldalon elhelyezett ajánlatkérő / kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül történő kapcsolatfelvétel esetén

Amennyiben az Érintettnek a Szolgáltatással kapcsolatosan információra, illetve technikai segítségnyújtásra van szüksége, illetve amennyiben a Szolgáltatótól ajánlatot szeretne kérni, úgy lehetősége van arra is, hogy a Weboldalon elhelyezett kapcsolatfelvételi űrlapon keresztül vegye fel a Szolgáltatóval a kapcsolatot. Az űrlapon keresztül történő kapcsolatfelvételre 


A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A jogos érdek megnevezése

Az adatkezelés időtartama

A Megrendelő / az Érintett vezeték- és keresztneve

A Megrendelő / az Érintett azonosítása, ügyfélszolgálati megkeresés teljesítése

Szerződés teljesítése (meglévő üzleti kapcsolat esetén) / Jogos érdek (fennálló üzleti kapcsolat nélkül)

A Szolgáltatónak a Szolgáltatás megfelelő színvonalon történő nyújtásához, illetve újabb üzleti kapcsolat létrehozásához fűződő jogos érdeke

Az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból a(z) (ügyfélszolgálati) megkeresés megoldása tárgyévét követő év december 31. napjáig.

A Megrendelő / az Érintett e-mail címe

A Megrendelő / az Érintett azonosítása, ügyfélszolgálati megkeresés teljesítése

Szerződés teljesítése (meglévő üzleti kapcsolat esetén) / Jogos érdek (fennálló üzleti kapcsolat nélkül)

A Szolgáltatónak a Szolgáltatás megfelelő színvonalon történő nyújtásához, illetve újabb üzleti kapcsolat létrehozásához fűződő jogos érdeke

Az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból a(z) (ügyfélszolgálati) megkeresés megoldása tárgyévét követő év december 31. napjáig.

A Megrendelő / az Érintett telefonszáma címe

A Megrendelő / az Érintett azonosítása, ügyfélszolgálati megkeresés teljesítése

Szerződés teljesítése (meglévő üzleti kapcsolat esetén) / Jogos érdek (fennálló üzleti kapcsolat nélkül)

A Szolgáltatónak a Szolgáltatás megfelelő színvonalon történő nyújtásához, illetve újabb üzleti kapcsolat létrehozásához fűződő jogos érdeke

Az adatkezelés elleni tiltakozásig, illetve minőségbiztosítási okokból a(z) (ügyfélszolgálati) megkeresés megoldása tárgyévét követő év december 31. napjáig.


A Szolgáltató kéri a Megrendelőt, illetve az Érintettet, hogy a kapcsolatfelvétel során a fentieken túlmenően, főképpen, ha azt a Szolgáltató kifejezetten nem kéri, semmilyen egyéb személyes adatot ne bocsásson a Szolgáltató rendelkezésére. A Szolgáltató a Megrendelő, illetve az Érintett által kéretlenül rendelkezésére bocsátott személyes adatokat haladéktalanul és visszavonhatatlanul törli és az ilyen módon tudomására jutott adatokért semmilyen felelősséget nem vállal.


V.3. Szerződéses kapcsolattartás

Amennyiben a Megrendelő és a Szolgáltató között szerződéses kapcsolat jött létre, úgy a szerződés teljesítésével összefüggésben szükséges a Megrendelő, illetve az általa kapcsolattartásra megjelölt személy – alább részletezett – személyes adatainak kezelése. Az adatkezelés jogalapja ezekben az esetekben a Szolgáltató jogos érdeke, a célja pedig a szerződéses viszony során esetlegesen felmerülő kérdésekkel kapcsolatosan információ, tájékoztatás nyújtása, illetve egyéb közlések eljuttatása a Megrendelő felé. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a kapcsolattartásra kijelölt személytől (amennyiben az nem maga a Megrendelő) az adatainak a Szolgáltató részére történő megadásához való hozzájárulás beszerzése a Megrendelő feladata és felelőssége. 


A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A jogos érdek megnevezése

Az adatkezelés időtartama

A Megrendelő vagy az általa kapcsolattartásra kijelölt személy e-mail címe

Kapcsolattartás a szerződés teljesítése érdekében

Jogos érdek

A szerződés teljesítése érdekében információ közlése a Megrendelővel

Az adatkezelés elleni tiltakozásig vagy új kapcsolattartó személy kijelöléséig, de legkésőbb a szerződés megszűnése évének december 31. napjáig 

A Megrendelő vagy az általa kapcsolattartásra kijelölt személy vezeték és keresztneve

Kapcsolattartás a szerződés teljesítése érdekében

Jogos érdek

A szerződés teljesítése érdekében információ közlése a Megrendelővel

Az adatkezelés elleni tiltakozásig vagy új kapcsolattartó személy kijelöléséig, de legkésőbb a szerződés megszűnése évének december 31. napjáig

A Megrendelő vagy az általa kapcsolattartásra kijelölt személy telefonszáma

Kapcsolattartás a szerződés teljesítése érdekében

Jogos érdek

A szerződés teljesítése érdekében információ közlése a Megrendelővel

Az adatkezelés elleni tiltakozásig vagy új kapcsolattartó személy kijelöléséig, de legkésőbb a szerződés megszűnése évének december 31. napjáig


V.4. Fizetés, számlázás

V.4.1. Amennyiben a Szolgáltatás ellenértékről szóló számla kiállítása jogi személy részére történik, úgy a Szolgáltató az alábbi személyes adatokat kezeli:

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

A jogos érdek megnevezése

Az adatkezelés időtartama

A Megrendelő által kapcsolattartásra kijelölt személy e-mail címe

A számlázással kapcsolatosan a Megrendelővel való kapcsolattartás

Jogos érdek

A Szolgáltató által jogszabály alapján kötelezően kiállítandó számla Megrendelő részére történő megküldése 

A szerződés megszűnését követő 5. év utolsó napjáig (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § (1) bekezdésével összhangban (a követelések általános elévülési ideje)

A Megrendelő által kapcsolattartásra kijelölt személy vezeték és keresztneve

A számlázással kapcsolatosan a Megrendelővel való kapcsolattartás

Jogos érdek

A Szolgáltató által jogszabály alapján kötelezően kiállítandó számla Megrendelő részére történő megküldése 

A szerződés megszűnését követő 5. év utolsó napjáig (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § (1) bekezdésével összhangban (a követelések általános elévülési ideje)

A Megrendelő által kapcsolattartásra kijelölt személy telefonszáma

A számlázással kapcsolatosan a Megrendelővel való kapcsolattartás

Jogos érdek

Kapcsolattartás a Szolgáltató által jogszabály alapján kötelezően kiállítandó számlával kapcsolatosan

A szerződés megszűnését követő 5. év utolsó napjáig (a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § (1) bekezdésével összhangban (a követelések általános elévülési ideje)


A Szolgáltató az e-mail címet személyes adatként kizárólag abban az esetben kezeli, ha a kapcsolattartásra kijelölt e-mail cím természetes személy nevét tartalmazza. Amennyiben a kapcsolattartásra megadott e-mail cím általános (pl. info@példa.hu vagy penzugy@példa.hu) formátumú, úgy abban az esetben a Szolgáltató az adatot kezeli, azonban az adat nem minősül személyes adatnak. A Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy amennyiben a kapcsolattartási e-mail cím természetes személy nevét tartalmazza, úgy a kapcsolattartó személytől való hozzájárulás beszerzése a Megrendelő feladata.


V.4.2. Amennyiben a Szolgáltatás használatáért fizetendő ellenértékről szóló számla kiállítása természetes személy, úgynevezett adószámos magánszemély, egyéni vállalkozó vagy őstermelő részére történik, úgy a Szolgáltató az alábbi személyes adatokat kezeli.


A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

Az Érintett (Megrendelő) vezeték és keresztneve

A kiállított számlában jogszabály alapján kötelezően feltüntetendő adat rögzítése

Jogszabályi kötelezettség teljesítése 

a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott 8 éves időtartam

Az Érintett (Megrendelő) lakcíme

A kiállított számlában jogszabály alapján kötelezően feltüntetendő adat rögzítése

Jogszabályi kötelezettség teljesítése

a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott 8 éves időtartam

Az Érintett (Megrendelő) adószáma

A kiállított számlában jogszabály alapján kötelezően feltüntetendő adat rögzítése

Jogszabályi kötelezettség teljesítése

a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott 8 éves időtartam

Az Érintett (Megrendelő) e-mail címe

A számlázással kapcsolatosan a Megrendelővel való kapcsolattartás

Jogszabályi kötelezettség teljesítése

a számvitelről szóló 2000. évi C törvény 169. § (2) bekezdésében meghatározott 8 éves időtartam


A számla kötelező adattartalmát, illetve a számla tárolásának időtartamát jogszabály írja elő, így a Szolgáltató ezen adatokat jogszabályi kötelezettségének teljesítése érdekében kezeli.


V.5. Regisztráció szoftver használatára

A Szolgáltató által a Megrendelő számára a Szolgáltatás keretében rendelkezésre bocsátott szoftver használata regisztrációhoz, illetve azon keresztül felhasználói fiók létrehozásához kötött, melyhez az alábbi adatok megadása szükséges:


A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

Az Érintett (Megrendelő) vezeték és keresztneve

A szoftver használatához, regisztráció elvégzéséhez és felhasználói fiók létrehozásához szükséges adat

Szerződés teljesítése 

A szerződés megszűnését, azaz a felhasználói fiók törlését követő 5 éves időtartamig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § (1) bekezdésével összhangban (a követelések általános elévülési ideje)

Az Érintett (Megrendelő) e-mail címe

A szoftver használatához, regisztráció elvégzéséhez és felhasználói fiók létrehozásához szükséges adat

Szerződés teljesítése

A szerződés megszűnését, azaz a felhasználói fiók törlését követő 5 éves időtartamig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § (1) bekezdésével összhangban (a követelések általános elévülési ideje)

Az Érintett (Megrendelő) telefonszáma

A szoftver használatához, regisztráció elvégzéséhez és felhasználói fiók létrehozásához szükséges adat

Szerződés teljesítése

A szerződés megszűnését, azaz a felhasználói fiók törlését követő 5 éves időtartamig a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 6:22. § (1) bekezdésével összhangban (a követelések általános elévülési ideje)

Az Érintett (Megrendelő) által beállított jelszó

A szoftver használatához, regisztráció elvégzéséhez és felhasználói fiók létrehozásához szükséges adat

Szerződés teljesítése

A szerződés megszűnéséig, azaz a felhasználói fiók törléséig


V.6. A szoftver működésével kapcsolatos adatkezelés

A Szolgáltató által a Megrendelő számára biztosított szoftver a működéséből adódóan értesítéseket küldhet a Megrendelő részére, a Megrendelő által választott beállítások szerint e-mail és/vagy szöveges üzenet (SMS) formájában, melyhez kapcsolódóan az alábbi adatok kezelésére kerül sor:


A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

Az Érintett (Megrendelő) e-mail címe

A szoftver működésével kapcsolatosan kezelt adat, értesítés küldése 

Szerződés teljesítése 

A szerződés megszűnéséig, azaz a felhasználói fiók törléséig

Az Érintett (Megrendelő) telefonszáma

A szoftver működésével kapcsolatosan kezelt adat, értesítés küldése

Szerződés teljesítése

A szerződés megszűnéséig, azaz a felhasználói fiók törléséig


V.7. Hírlevél feliratkozás

A kezelt adatok köre

Az adatkezelés célja

Az adatkezelés jogalapja

Az adatkezelés időtartama

Az Érintett e-mail címe

Tájékoztató és ismeretterjesztő üzenetek küldése az Érintett részére, tájékoztatás kedvezményekről vagy a Szolgáltatást érintő fontos információról

Hozzájárulás

A hozzájárulás visszavonásáig, azaz a hírlevélről történő leiratkozásig


Az Érintettnek a Weboldalon lehetősége van arra, hogy feliratkozzon hírlevelünkre. Ehhez kapcsolódóan a Szolgáltató kizárólag az Érintett kifejezett hozzájárulása alapján az Érintett e-mail címét kezeli addig, amíg az Érintett a hozzájárulást vissza nem vonja. A hozzájárulás visszavonása többféleképpen történhet, ehhez részletesebben olvassa el a jelen Tájékoztató VII. pontjában írtakat.


VI. Mi az a cookie, és miért használjuk?

A cookie (süti) egy adatcsomag, amelyet a honlapunk meglátogatásával a webszerver elküld az Ön számítógépére, és ott – a cookie fajtájától függően – meghatározott időtartamban tárolódik.


A cookie-k az Ön számítógépén semmilyen biztonsági kockázatot nem jelentenek, működési zavart nem okoznak.


A Weboldal zavartalan használata érdekében egyes cookie-k (ezek az ún. munkamenet cookie-k) a Weboldal meglátogatásával automatikusan települnek az Ön számítógépén. Az ilyen cookie-k célja a Weboldal biztonságának garantálása, az online űrlapjainkon rögzített adatok megőrzése, a multimédiás tartalmak megjelenítése, valamint a Weboldal terhelésének kiegyenlítése. Ezen cookie-k használatával gyűjtött személyes adatokat (különösen az Ön számítógépének IP címét) a Weboldal biztonságos és zökkenőmentes működéséhez fűződő jogos érdekünk alapján kezeljük, legfeljebb addig az időtartamig, amíg Ön a honlapunkon tartózkodik. A böngésző bezárásával ezek automatikusan törlődnek az Ön gépéről.


A Weboldalon megadott hozzájárulása alapján az alábbi célból a következő típusú cookie-k települhetnek a számítógépén:


 • Statisztikai célú, webanalitikai méréseket szolgáló cookie-k (pl. Google Analytics). Ezek számunkra azért fontosak, mert így tájékozódunk a látogatóink egyes jellemzőiről (IP címéről, városáról, az Ön által használt eszköz, böngésző, operációs-rendszer típusáról, illetőleg arról, hogy a honlapunkon belül mely aloldalakat látogatott meg, azokon mennyi időt töltött). A névtelen adatokból a Weboldal látogatottságával kapcsolatos általános statisztikákat, riportokat készítünk azok továbbfejlesztéséhez, marketing stratégiánk tökéletesítéséhez használjuk őket.

 • Remarketing célú cookie-k (pl. Google Adwords), melyekkel elemezni tudjuk, hogyan használja Ön a honlapunkat, és ennek megfelelően Önnek személyre szóló tartalmat, hirdetést jeleníthetünk meg, akár a honlapunkon kívüli online felületeken is (pl. más weblapokon vagy közösségi médiában).

Ezen túlmenően megkülönböztetünk egy munkamenetre érvényes cookie-kat és állandó cookie-kat. Az egy munkamenetre érvényes cookie csak addig él, amíg az Érintett be nem zárja a böngészőt. Az állandó cookie-k tovább élnek, azok nem törlődnek automatikusan a böngésző bezárásakor. Az állandó cookie-k segítik az oldal gyorsabb működését, megjegyeznek olyan dolgokat, amiket a Érintett állított be magának a Weboldalon.


A hozzájárulását a Weboldal ismételt meglátogatásával – a honlap betöltésekor felugró ablakra kattintással – bármikor, ingyenesen és korlátozások nélkül visszavonhatja.


A cookie-kat a böngészője beállításaiban is kezelheti. A beállítások mikéntje a böngésző típusától függ.


A legnépszerűbb böngészőkben a cookie beállításokról az alábbi linkeken tájékozódhat:


 

VII. Hozzájáruláson alapuló adatkezelés esetén hogyan tudja visszavonni a hozzájárulását?

Amennyiben jelen Tájékoztató értelmében az adatkezelés jogalapja az Érintett hozzájárulása, úgy az Érintettet megilleti a hozzájárulás visszavonásának a joga. A hozzájárulás visszavonása az egyes adatkezelési célokhoz kapcsolódóan különféleképpen történhet. A böngészés során megadott hozzájárulását a Weboldal ismételt meglátogatásával – a Weboldal betöltésekor felugró ablakra kattintással – bármikor, ingyenesen és korlátozások nélkül visszavonhatja. Ezen túlmenően amennyiben a hozzájárulás visszavonására az előző módon nincs lehetőség, a hozzájárulását visszavonhatja a hello@foliavezerles.hu e-mail címre küldött üzenettel, vagy a Szolgáltató székhelycímére küldött levél útján, vagy hírlevélre történő feliratkozás esetén, a levél alján található “Leiratkozom” gombra történő kattintással.


Felhívjuk figyelmét, hogy a hozzájárulás visszavonása nem érinti a visszavonást megelőző adatkezelés jogszerűségét. 


VIII. Hol és hogyan tároljuk a személyes adatait?

Minden személyes adatot elektronikusan, megbízható, védelemmel ellátott szervereken tárolunk. 


VIII.1. Weboldal tárhely

A Szolgáltató tájékoztatja az Érintetett, hogy a Weboldal és a Weboldalon keresztül, annak meglátogatásával, valamint a Weboldalon keresztüli kapcsolatfelvétel során megadott adatok tárolására szolgáló tárhelyet külső szolgáltató biztosítja részére, így a Weboldal használata során megadott adatok külső szolgáltató által biztosított szervereken tárolódnak.


A tárhely szolgáltatója:


 • Cégnév: BlazeArts Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 1096 Budapest, Thaly Kálmán utca 39.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-389087
 • Adószám: 12539833-2-43
 • Képviseli: Syrovátka Erich ügyvezető
 • E-mail: privacy@forpsi.hu; dpo@forpsi.hu 
 • Telefonszám +36 1 610 5506; +36 1 610 5507
 • Web: https://www.forpsi.hu/ 

(a továbbiakban: „Tárhelyszolgáltató”)


A Tárhelyszolgáltató adatvédelmi tájékoztatója elérhető az alábbi linken: https://www.forpsi.hu/ForpsiHU/media/Forpsi/Documents/tc-files/HU_Privacy_Policy_BlazeArts_v2-3.pdf 


A Tárhelyszolgáltató szerverei megbízható védelemmel ellátottak, a Tárhelyszolgáltató több szinten (fizikailag, technikailag és szervezeti úton) gondoskodik az adatok védelméről, amely védelmi szintek minden esetben megfelelnek az iparági standardoknak. 


A fentiek ellenére a Szolgáltató nem vállal felelősséget az adatok megrongálódásáért, megsemmisüléséért vagy illetéktelen kezekbe kerüléséért műszaki hiba, természeti csapás, terror- vagy bűncselekmény esetén.


VIII.2.  Felhő alapú adattárolás 

A Szolgáltató egyes – például a szoftver működéséhez kapcsolódó – adatokat felhő alapú szervereken, illetve adattárolási megoldásokon keresztül tárol, mellyel kapcsolatosan az alábbi szolgáltatók szolgáltatását használja. VIII.2.1. Kinsta

A Kinsta felhőalapú adattárolást az alábbi szolgáltató biztosítja:


 • Cégnév: Kinsta Inc.
 • Székhely: 8605 Santa Monica Blvd 92581, West Hollywood, CA 90069, Amerikai Egyesült Államok
 • Nyilvántartási szám: B186284
 • Képviseli: Mark Gavalda igazgató
 • E-mail: privacy@kinsta.com 
 • Telefonszám: +1 (888) 610 2915 
 • Európai Szerverközpontok: Varsó, Madrid, Hamina, Frankfurt, Eemshaven, Párizs, Milánó, St. Ghislain

(a továbbiakban: “Kinsta”


A Szolgáltató a Kinsta Európai Unión belül található szervereit használja.


Az Amazon több szinten gondoskodik az adatok védelméről, így fizikailag védve az adatokat tároló szervereket, infrastrukturális szinten szünetmentes tápokat és egyéb korszerű eszközöket alkalmazva, az adatok szintjén a hozzáférés korlátozásával, a rendszer folyamatos monitorozásával,  titkosítással és hasonló technikai és szervezési intézkedésekkel. A Kinsta által alkalmazott biztonsági megoldásokról itt található bővebb információ: https://kinsta.com/docs/disaster-recovery/ 


A Kinsta adatkezelési tájékoztatója és egyéb adatkezeléssel kapcsolatos dokumentumai itt érhetőek el: https://kinsta.com/legal/  


VIII.2.2. Amazon Web Services (AWS)

A Szolgáltató a felhőalapú adattároláshoz továbbá az Amazon AWS szolgáltatást használja, melynek szolgáltatója az európai partnerek, illetve az európai érintettek adatainak kezelésével kapcsolatosan a GDPR rendelkezéseivel összhangban az alábbi, Európai Unión belül letelepedett szolgáltató 


 • Cégnév: Amazon Web Services, Inc. Emea Sarl 
 • Székhely: 38 Avenue John F. Kennedy, L-1855 Luxemburg
 • Nyilvántartási szám: B186284
 • Képviseli: Eva Gehlin és Barbara Scarafia igazgatók 
 • E-mail: EU-privacy-DSR@amazon.com
 • Európai Szerverközpontok: London, Frankfurt, Stockholm, Párizs, Dublin

(a továbbiakban: “Amazon”


A Szolgáltató az Amazon Európában található szervereit használja.


Amennyiben azonban az adatok bármely okból az Amazon Európai Unión kívüli, az Amerikai Egyesült Államokban található szervereire kerülnének továbbításra, úgy adatai mégis biztonságban vannak és azok a GDPR rendelkezései által biztosított védelmet élvezik, mivel az Amazon Európai Unión kívüli adatkezelése mivel az Amazon Európai Unión kívüli adatkezelése esetén az Érintett adatai akkor is a GDPR által biztosított védelmet élvezik, ugyanis az Amazon alávetette magát az Európai Unió Bírósága által a GDPR 40. cikkének rendelkezései szerint jóvágyott Standard Contractual Clauses (Szerződéses Klauzulák Szabványa, a továbbiakban: „SSC”) elnevezésű magatartási kódexnek, mely az Európai Unión kívüli harmadik országba történő adattovábbítás esetén biztosítja, hogy az az EU-n kívüli adatkezelő vagy adatfeldolgozó, aki az SSC rendelkezései szerint jár el, az a személyes adatoknak az európaival megegyező szintű, a GDPR rendelkezéseinek megfelelő védelmet biztosít.


Az SCC-ről további információ itt érhető el: https://ec.europa.eu/info/law/law-topic/data-protection/international-dimension-data-protection/standard-contractual-clauses-scc_hu 


Az Amazon SCC-vel összhangban történő adatkezeléséről bővebb információ a https://aws.amazon.com/blogs/security/aws-gdpr-data-processing-addendum/ linken érhető el.


Az Amazon több szinten gondoskodik az adatok védelméről, így fizikailag védve az adatokat tároló szervereket, infrastrukturális szinten szünetmentes tápokat és egyéb korszerű eszközöket alkalmazva, az adatok szintjén a hozzáférés korlátozásával, a rendszer folyamatos monitorozásával,  titkosítással, végezetül környezeti szinten az adatközpontok helyszínének kiválasztásával, mivel adatközpontjait olyan helyeken hozza létre, ahol az nincs kitéve a természet viszontagságainak, például szeizmikus aktivitásnak. Az Amazon védelmi megoldásairól további információ elérhető a https://aws.amazon.com/compliance/data-center/data-centers/ címen.


Az Amazon általános adatvédelmi tájékoztatója az alábbi linken érhető el: https://aws.amazon.com/privacy/ 


IX. Milyen jogokat érvényesíthet személyes adataival kapcsolatban?

Tájékoztatáskérés (hozzáférési jog): Személyes adatainak kezeléséről bármikor kérhet tájékoztatást tőlünk – személyesen a székhely címünkön, írásban, a székhely címünkre küldött, ajánlott vagy tértivevényes levélben, vagy a hello@foliavezerles.hu e-mail címre küldött e-mailben.


A GDPR 15. cikk (1) bekezdése alapján a tájékoztatáskérés kiterjedhet a kezelt adatokra, azok forrására, az adatkezelés céljára, jogalapjára, időtartamára, az esetleges adatfeldolgozók nevére és címére, az adatkezeléssel összefüggő tevékenységekre és az adatkezelés kapcsán az Önt megillető jogokra. Adattovábbítás esetén arra, hogy kik és milyen célból kapták vagy kapják meg az adatait.


A tájékoztatáskérést akkor tekintjük hitelesnek, ha Ön a kérés alapján egyértelműen azonosítható. Ha e-mailben vagy postai úton jön a kérés, akkor csak a nálunk regisztrált e-mail címéről küldött e-mailt tekintjük hitelesnek, illetőleg csak a nálunk nyilvántartott postai címére tudunk tájékoztatást küldeni. Hacsak Ön a személyazonosságát önkéntesen másképpen nem igazolja, a nyilvántartásunkban nem regisztrált e-mail címre vagy postacímre – az Ön adatainak biztonsága érdekében sem – tudunk tájékoztatást küldeni.


Helyesbítés: A tájékoztatáskérésnél fent leírt módokon Ön bármikor kérheti az adatainak helyesbítését, módosítását vagy azok kiegészítését is. Ezt szintén csak a tájékoztatáskérésnél bemutatott hiteles forrásból származó kérelem alapján tudjuk teljesíteni.


Korlátozás: Kérheti, hogy személyes adatainak kezelését különösen akkor korlátozzuk, amennyiben:

a) Ön vitatja a kezelt személyes adatok pontosságát. Ebben az esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, mely alatt az adatok pontosságát ellenőrizzük.
b) Nálunk az adatkezelés jogalapja ugyan megszűnt, de Ön írásban kéri azok korlátozott megőrzését az esetleges jogi igényeinek előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez.


Tiltakozás: Ha a jelen tájékoztató szerint jogos érdekből kezeljük az Ön személyes adatait, Ön bármikor tiltakozással élhet személyes adatainak kezelése ellen. Ilyenkor a tiltakozásának jogszerűségét megvizsgáljuk, és ha a tiltakozás megalapozottságát megállapítjuk, az adatkezelést megszüntetjük, továbbá a tiltakozásról és az annak alapján tett intézkedésekről értesítjük mindazokat, akik részére a tiltakozással érintett személyes adatok korábban esetleg továbbításra kerültek.


Törlés (“elfeledtetéshez való jog”): A GDPR 17. Cikk (1) bekezdésében meghatározott indokok bármelyikének fennállása esetén Ön bármikor kérheti tőlünk személyes adatainak törlését.


A törlést megtagadhatjuk, ha a személyes adatok kezelését számunkra valamilyen jogszabály előírja, vagy ha azok jogi igényeink érvényesítéséhez szükségesek. A törlési kérelem megtagadásáról minden esetben tájékoztatjuk Önt. A törlés után a törölt adatok már nem állíthatók helyre.


Személyes adatok átadása (adathordozhatóság): Ön bármikor kérheti tőlünk, hogy kezelt személyes adatait tagolt, széles körben használt, géppel olvasható formátumban átadjuk vagy azokat egy másik adatkezelő részére továbbítsuk.


Arra kérjük Önt, hogy a fenti jogait ne gyakorolja rendeltetésellenesen, hanem csak akkor, ha annak valós alapja van, vagy valamelyik GDPR-ban meghatározott feltétel ténylegesen fennáll.

 

X. Kik részére továbbítjuk, illetve kik férhetnek hozzá személyes adataihoz?

Személyes adatait bizalmasan kezeljük, és harmadik személynek – a lentiek kivételével – nem adjuk ki.


X.1. Levelezés (e-mail)

A Szolgáltató az e-mailen történő kommunikáció lebonyolításához a Google Inc. Gmail GSuites elnevezésű üzleti célú e-mail szolgáltatását használja, melynek szolgáltatója:


 • Cégnév: Google Ireland Ltd
 • Székhely: Google Building Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Írország
 • Nyilvántartási szám: 368047
 • Képviseli: Elizabeth Margaret Cunningham igazgató
 • Telefonszám: +353 1 436 1000
 • Szerverközpont: Dublin, Írország

(a továbbiakban: “Google”


A Google az Európain Unión belüli Érintettekkel kapcsolatos adatkezelését Dublinban, azaz az Unió területén található szerverein keresztül valósítja meg. A Google által biztosított szerveren az Érintettel kapcsolatosan tárolt adatokhoz a Google semmilyen módon nem férhet hozzá, az adatokat nem módosíthatja, törölheti, használhatja, illetve egyéb módon sem kezelheti. 


Amennyiben bármilyen okból a Google az Európai Unión kívül kezelne személyes adatot, az Érintett adatai akkor is a GDPR által biztosított védelmet élvezik, ugyanis a Google – az Amazonhoz hasonlóan – szintén alávetette magát az SCC magatartási kódex rendelkezéseinek.


A Google SCC szerinti eljárásáról további információt itt találhat: https://policies.google.com/privacy/frameworks  


A Google több szinten gondoskodik az adatok védelméről, például fizikailag védve az adatokat tároló szervereket, melyeket elzárt helyen őrzi és amelyet biztonsági őrök és technikusok felügyelnek, az alkalmazottai között korlátozza a szervertermekbe történő belépést, infrastrukturális szinten szünetmentes tápokat és egyéb korszerű eszközöket alkalmazva, az adatok szintjén a hozzáférés korlátozásával, a rendszer folyamatos monitorozásával, titkosítással, tűzfal védelemmel van ellátva. A Google adatvédelmi irányelvei a https://policies.google.com/privacy  címen érhetőek el.


X.2. Ügyfélkezeléssel kapcsolatos adattovábbítás

A Szolgáltató az általa nyújtott Szolgáltatással kapcsolatosan a Hubspot elnevezésű, felhő alapú ügyviteli, illetve értékesítési és ügyfélkapcsolat-kezelő rendszert használja, melyben szintén tárolódhatnak személyes adatok, amelynek szolgáltatója:


 • Cégnév: HubSpot Inc.
 • Székhely: 25 First Street, 2nd Floor, Cambridge, MA 02141, Amerikai Egyesült Államok
 • Nyilvántartási szám: 000955519
 • Képviseli: Brian Halligan igazgató
 • E-mail cím: privacy@hubspot.com 
 • Web: https://www.hubspot.com/ 

(a továbbiakban: “Hubspot”)


Amennyiben a Hubspot olyan Érintett adatait kezeli, akinek tartózkodási helye az Európai Unió területén belül található, úgy ezen Érintett adatainak kezelésére a Hubspot németországi adatközpontjában kerül sor.


Amennyiben az Érintett adatai az Európai Unión kívül kerülnek továbbításra, úgy az a GDPR előírásainak megfelelően történik, ugyanis a Hubspot az adattovábbítással összefüggésben az SCC szabályait alkalmazza. A Hubspot adattovábbításával kapcsolatosan további információ itt érhető el: https://legal.hubspot.com/dpa 


A Hubspot adatkezeléssel kapcsolatos tájékoztatói az alábbi linkeken érhetőek el: 

https://legal.hubspot.com/privacy-policy 

https://www.hubspot.com/data-privacy/gdpr/product-readiness   


X.3. Számlázással kapcsolatos adattovábbítás

Amennyiben a Szolgáltató részéről bármely okból számla kerül kiállításra, úgy azt Magyarország egyik legnagyobb online számlázóprogramjával, a szamlazz.hu-val állítja ki. Amennyiben az Érintett számlázási adatként saját adatait adja meg, úgy a fentebb írtak szerint, mivel az személyes adatnak minősül, úgy a Szolgáltató adatkezelésének tárgyát képezi. A szamlazz.hu weboldal üzemeltetője:


 • Cégnév: KBOSS.hu Kereskedelmi és Szolgáltató Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 1031 Budapest, Záhony utca 7.
 • Cégjegyzékszám: 01-09-303201
 • Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Adószám: 13421739-2-41
 • E-mail: info@szamlazz.hu 
 • képviseli: Ángyán Balázs ügyvezető

(a továbbiakban: „KBOSS”)


A KBOSS rendelkezik a GDPR-nak megfelelő adatvédelmi szabályzattal, mely elérhető a https://www.szamlazz.hu/adatvedelem/ linken.  


X.4. Fizetéssel kapcsolatos adattovábbítás

Amennyiben az Érintett teljesít valamilyen fizetést a Szolgáltató részére úgy, a fizetések fogadására a Szolgáltató az MKB Bank Nyrt.-nél vezetett bankszámlájára kerül sor, melynek elérhetőségei:


 • Cégnév: MKB Bank Nyrt.
 • Székhely: 1056 Budapest, Váci utca 38.
 • Cégjegyzékszám: 01-10-040952
 • Adószám: 10011922-4-44
 • E-mail cím: mkb@mkb.hu 
 • Telefonszám: +36 80 333-660
 • Adatvédelmi tisztviselő: levelezési cím: 1056 Budapest, Váci u. 38., e-mail: adatvedelem@mkb.hu
 • (a továbbiakban: „MKB Bank”)

Az MKB Bank adatkezelési tájékoztatója itt található: https://www.mkb.hu/adatvedelmi-iranyelvek 


X.5. Könyveléssel kapcsolatos adattovábbítás

A Szolgáltató részére könyvelési feladatokat teljesítő alábbi társaság részére:


X.5.1. Meyer & Levinson Kft.

 • Cégnév: Meyer & Levinson Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVINSON emelet)
 • Cégjegyzékszám: 01-09-902076
 • Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Adószám: 14398209-2-41
 • Képviseli: Kristó Zoltán István ügyvezető önállóan
 • E-mail cím: info@meyerlevinson.com  

X.5.2. Meyer & Levinson Accounting Kft.

 • Cégnév: Meyer & Levinson Accounting Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVINSON emelet)
 • Cégjegyzékszám: 01-09-928027
 • Adószám: 14964303-2-41
 • Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Képviseli: Kristó Zoltán István ügyvezető önállóan
 • E-mail cím: info@meyerlevinson.com  


X.5.3. Riport Applications Kft.

A könyvelő a könyvelési adatok digitális feldolgozására külső a Quick elnevezésű online pénzügyi szoftvert használja, melynek Szolgáltatója:


 • Cégnév: Riport Applications Korlátolt Felelősségű Társaság
 • Székhely: 1052 Budapest, Deák Ferenc tér 3. (MEYER & LEVINSON emelet)
 • Cégjegyzékszám: 01-09-982509
 • Adószám: 23878149-2-41
 • Nyilvántartja: Fővárosi Törvényszék Cégbírósága
 • Képviseli: Kristó Zoltán István ügyvezető
 • E-mail: hello@riport.app 
 • Web: https://www.quick.riport.app/ 

(a továbbiakban: „Riport”)


A Riport adatkezelési tájékoztatója itt érhető el: https://www.helloquick.riport.app/adatvedelem


X.6. Termékek kiszállítása

A Szolgáltató az általa forgalmazott termékek kiszállításár a GLS futárszolgálat szolgáltatásait veszi igénybe, melynek elérhetőségeo:


 • Cégnév: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelőssségü Társaság
 • Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
 • Cégjegyzékszám: 13-09-111755
 • Adószám: 12369410-2-44
 • Képviseli: Tarnóczi Krisztina Éva és Farkas Gergely ügyvezetők, valamint Oreskó György és Balázs Attila Csaba cégvezetők együttesen
 • Telefonszám: +36 29 886 670
 • Fax: +36 29 886 610
 • E-mail: info@gls-hungary.hu 
 • Web: https://gls-group.eu/HU/hu/home  
 • Adatvédelmi tisztviselő neve: Dr. Katona Rita
 • Adatvédelmi tisztviselő elérhetősége: adatvedelem@gls-hungary.hu 

(a továbbiakban: “GLS”)


A GLS adatkezelési tájékoztatója itt érhető el https://gls-group.eu/HU/hu/adatkezelesi-tajekoztato


XI. Milyen külső szolgáltatók közösségi bővítményeivel találkozhat a honlapunkon?

A Weboldalon a tartalmainkkal kapcsolatos visszajelzésekhez, tartalmaink megosztásához közösségi oldalak, azaz külső szolgáltatók bővítményeit vesszük igénybe. A bővítmények csak akkor aktivizálódnak, ha Ön kifejezetten rákattint az erre szolgáló gombra, azaz engedélyezi, hogy a bővítmény segítségével kapcsolatot hozzon létre a közösségi oldalakkal. A Weboldalon a következő közösségi oldal bővítményeit találja: Facebook, Instagram, LinkedIn, TikTok, YouTube


Amennyiben Ön böngészéskor bármelyik oldalra be van jelentkezve, előfordulhat, hogy az adott közösségi oldal a látogatását az Ön közösségi fiókjához társítja. Amennyiben a megfelelő gombra kattint, a böngészője a vonatkozó információkat közvetlenül az adott közösségi oldalnak továbbítja, és azokat ott tárolja.


Az adatgyűjtés körére és céljára, adatainak az adott közösségi oldal általi további feldolgozására és felhasználására, személyes adatainak védelmére irányuló jogaira és beállításaira vonatkozó információk a közösségi oldalak adatvédelmi nyilatkozatában találhatóak, amelyek az alábbi linkeken érhetőek el:


Facebook: https://www.facebook.com/policy.php 

Instagram: https://help.instagram.com/155833707900388 

TikTok. https://www.tiktok.com/legal/privacy-policy-eea?lang=hu 

YouTube: https://policies.google.com/privacy

Linkedin: https://www.linkedin.com/legal/privacy-policy 


XII. Kinek és milyen esetben vagyunk kötelesek kiadni személyes adatokat?


Az általunk kezelt személyes adatokat hatósági felszólításra az eljáró hatóság számára kötelesek vagyunk kiadni. Az ilyen adattovábbítás esetén és az ebből származó következmények miatt cégünk nem tehető felelőssé. Az adattovábbításról mindig tájékoztatást adunk Önnek.


XIII. Milyen felelősségek merülhetnek fel a megadott személyes adatokkal kapcsolatban?

Amikor megadja nekünk személyes adatait, Ön felelősséget vállal azért, hogy az adatok és a hozzájárulások Öntől származnak, és a valóságnak megfelelnek.


Kérjük, hogy harmadik fél adatait csak abban az esetben adja meg nekünk, ha arra a harmadik fél kifejezetten felhatalmazta. Az ebből eredő esetleges követelésekért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.


Amennyiben harmadik fél a személyazonosságát hitelt érdemlő módon igazolva tiltakozik az adatkezelés ellen, a személyes adatokat haladéktalanul töröljük, anélkül, hogy arról Önt külön értesítenénk. Harmadik fél személyes adatait csak abban az esetben adja meg, ha a jelen Tájékoztató elérhetőségéről a harmadik felet tájékoztatta.


Kérjük, hogy a Szolgáltató által kért és a fenti IV. pontban meghatározott adatokon túlmenően további személyes adatokat ne bocsásson rendelkezésünkre. Amennyiben bármilyen módon a Szolgáltató által kért adatokon túl további személyes adatot bocsát a Szolgáltató rendelkezésére, úgy azt a Szolgáltató haladéktalanul felismerhetetlenné teszi és visszaállíthatatlanul törli, továbbá kizárja a felelősségét azon adatok tekintetében, melyeket az érintett önkéntesen, a Szolgáltató erre irányuló kérése nélkül hozott a Szolgáltató tudomására.


XIV. Adatvédelmi incidensek kezelése

Az esetlegesen előforduló adatvédelmi incidenseket a jogszabályoknak megfelelően a bejelentjük a felügyeleti hatóságnak a tudomásszerzéstől számított 72 órán belül és az esetleges adatvédelmi incidensekről nyilvántartást is vezetünk. A jogszabály által meghatározott esetekben pedig az érintett Érintettket is tájékoztatjuk róla.


XV. Adatvédelmi tisztviselő (DPO)

A GDPR 37. cikke alapján adatvédelmi tisztviselő kijelölése kötelező, ha:

 1. a) az adatkezelést közhatalmi szervek vagy egyéb, közfeladatot ellátó szervek végzik, kivéve az igazságszolgáltatási feladatkörükben eljáró bíróságokat;
 2. b) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei olyan adatkezelési műveleteket foglalnak magukban, amelyek jellegüknél, hatókörüknél és/vagy céljaiknál fogva az érintettek rendszeres és szisztematikus, nagymértékű megfigyelését teszik szükségessé;
 3. c) az adatkezelő vagy az adatfeldolgozó fő tevékenységei a személyes adatok 9. cikk szerinti különleges kategóriáinak és a 10. cikkben említett, büntetőjogi felelősség megállapítására vonatkozó határozatokra és bűncselekményekre vonatkozó adatok nagy számban történő kezelését foglalják magukban.

Tekintettel arra, hogy a Szolgáltató egyik fent megjelölt kötelező kategóriába sem tartozik bele, illetve mivel egyéb nyomós ok sem indokolja, így a Szolgáltatónál adatvédelmi tisztviselő kijelölésére nem kerül sor.  


XVI. Az adatvédelmi tájékoztató módosítása

Amennyiben a kezelt adatok köre, az adatkezelés jogalapja vagy többi körülménye változik, a jelen Tájékoztatót a GDPR előírásainak megfelelően 30 napon belül módosítjuk és közzétesszük a Weboldalon és az Érintettet is értesítjük a változásról. Kérjük, hogy minden esetben gondosan olvassa el az adatkezelési tájékoztató módosításait, mert fontos információkat tartalmaznak személyes adatai kezeléséről.


XVII. Kihez fordulhat a személyes adataival kapcsolatos kérdésekben, vagy hogy jogait érvényesítse?

Kérdéseivel keressen minket a hello@foliavezerles.hu e-mail címen vagy levélben a 6000 Kecskemét, Budai utca 19. 2. em. 5. szám alatti címen.


Az Érintett a személyes adatai kezelésével kapcsolatos jogait amennyiben jelen Tájékoztató értelmében a Szolgáltató minősül adatkezelőnek, úgy a Szolgáltatóval szemben jogosult gyakorolni. 


Jogai megsértése esetén a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál élhet panasszal:


Név: Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóság
Székhely: 1055 Budapest, Falk Miksa utca 9-11.
Levelezési cím: 1363 Budapest, Pf. 9.
Telefon: +36 1 391 1400
E-mail: ugyfelszolgalat@naih.hu
Honlap: https://www.naih.hu/  

 

Utolsó módosítás: 2023. február 28.
Hatályos: 2023. február 28.