ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK (ÁSZF)

ÁLTALÁNOS SZERZŐDÉSI FELTÉTELEK

Smart Greenhouse Control Kft.

 

Utolsó módosítás: 2023. február 28.
Hatályos: 2023. február 28.


I. BEVEZETŐ RENDELKEZÉSEK

 

Jelen általános szerződési feltételek (a továbbiakban: „ÁSZF” vagy „Szerződés”) célja, hogy szabályozza a

 

Cégnév: Smart Greenhouse Control Korlátolt Felelősségű Társaság

Székhely: 6000 Kecskemét, Jókai utca 40. földszint 2.

Cégjegyzékszám: 03-09-135600

Adószám: 27505962-2-03

Nyilvántartja: Kecskeméti Törvényszék Cégbírósága

Képviseli: Németh Gábor ügyvezető

Telefonszám: +36 30 364 5018

E-mail: hello@foliavezerles.hu 

(a továbbiakban: „Szolgáltató”)

által a https://www.foliavezerles.hu domain cím alatt elérhető weboldalon (a továbbiakban: „Weboldal”) értékesített fóliasátoros növénytermesztéshez kapcsolódó technológia eszközök (a továbbiakban: „Termék”) és a Termékekhez kapcsolódó szoftver (a továbbiakban: „Szoftver”) (Termék és Szoftver a továbbiakban együttesen: „Szolgáltatás”) megrendelői (a továbbiakban: „Megrendelő”) és a Szolgáltató közötti, a Szolgáltatással kapcsolatosan létrejövő jogviszonyra irányadó szabályokat.

A Megrendelő a Szolgáltatás igénybevételével tudomásul veszi, hogy a felek közötti jogviszony alapvető szabályait jelen ÁSZF tartalmazza, egyben a Szolgáltatás megrendelésével azokat magára nézve kötelezőnek fogadja el.

Mivel jelen Szerződés jogilag kötelező érvényű rendelkezéseket tartalmaz, így kérjük figyelmesen olvassa el azokat!


II. A SZERZŐDÉS SZERINTI JOGVISZONY LÉTREJÖTTE

 

1. A Szolgáltató a Megrendelő által a Weboldalon elérhető ajánlatkérő űrlapon szereplő adatok megadásával és az ajánlatkérés beküldésével vagy a Szolgáltatónak a Weboldalon közzétett e-mail címére küldött üzenet útján jelzett igénye alapján, vagy telefonos konzultációt követően és akár személyes egyeztetést útján részletes ajánlatot (a továbbiakban: „Ajánlat”) küld a Megrendelő részére. Az Ajánlat kiterjed valamennyi a Szolgáltatással összefüggésben felmerülő költségtényezőre, ideértve különösen minden munkadíját, a Termékek vételárát, a Szoftver használattal kapcsolatosan felmerülő díjakat és esetleges szállítási költségeket, továbbá tartalmazza a teljesítési határidőket, amennyiben az irányadó.

2. A Megrendelő az Ajánlatról az abban megjelölt ajánlati érvényességi időn belül jelezheti a Szolgáltató részére a Szolgáltatás igénybevétele iránti igényét, azaz az Ajánlat elfogadását. Amennyiben az Ajánlat a Megrendelő által elfogadásra kerül, úgy azzal a Megrendelő megrendelést (a továbbiakban: „Megrendelés”) ad le. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Megrendeléssel egyúttal elfogadja a jelen Szerződés rendelkezéseit is. 

3. A Megrendelő továbbá a Megrendeléssel elfogadja a Szolgáltatónak a Szoftver használatára vonatkozó felhasználási és licenc feltételeit is. 


III. A SZERZŐDÉS TÁRGYA

 

1. A Megrendelő a jelen ÁSZF 2. fejezetében ismertetett módon leadott Megrendelésével és a jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával megrendeli a Szolgáltatótól a Megrendelésben szereplő Szolgáltatást, azaz a Megrendelésben szereplő Termékek általa megadott helyre történő leszállítását és a Termékhez kapcsolódó, azok távolról történő üzemeltetését lehetővé tevő Szoftverhez való hozzáférés biztosítását. A Szolgáltató a Megrendelő Megrendelésének elfogadásával kötelezettséget vállal a Szolgáltatásnak az Ajánlat szerinti tartalommal történő nyújtására.

2. A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a Szolgáltatást kizárólag fogyasztónak nem minősülő vállalkozások részére nyújtja. A Szolgáltatás fogyasztók, azaz a szakmájukon, önálló foglalkozásukon vagy üzleti tevékenységük körén kívül eljáró természetes személyek számára nem elérhető. Az előbbiekre tekintettel a Szolgáltató jogosult a fogyasztónak minősülő Megrendelőtől érkező ajánlatkérést, illetve Megrendelést visszautasítani. A Megrendelés leadásával a Megrendelő kijelenti, hogy nem minősül fogyasztónak. 

3. A Megrendelő jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy jelen ÁSZF, illetve az annak alapján létrejövő jogviszony nem eredményeznek kizárólagosságot a Szolgáltatás nyújtása tekintetében, a Szolgáltató jogosult a Szolgáltatást egyéb Megrendelők részére is nyújtani, függetlenül attól, hogy ezen egyéb Megrendelők esetlegesen a Megrendelő versenytársának minősülnek-e. A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy az előbbi körülmények vizsgálatára a fenti okokból nem kerül sor.


IV. A SZOLGÁLTATÁS TARTALMA

 

1. A Szolgáltatás keretében a Szolgáltató az alábbi Termékek megvásárlására biztosít lehetőséget:

 • Vezeték nélküli mérőmodul;
 • Távvezérelhető szellőztető modul;
 • Időjárás állomás modul;

 

2. A Termékek részletes tartalmát, specifikációját jelen ÁSZF 1. számú melléklete tartalmazza, melyet árajánlat kérés esetén továbbítunk email-ben. Ezen túlmenően a Szolgáltató a Termékekkel kapcsolatosan tájékoztató jelleggel a Weboldalon is közzétesz hasznos információkat a Megrendelő számára. A Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a Megrendelő felelőssége, hogy a Megrendelés leadását megelőzően tájékozódjon a Termékek funkcióiról, specifikációjáról és szükség esetén a Megrendelés leadása előtt a Szolgáltatótól ennek érdekében tájékoztatást kérjen. Ennek elmaradásából eredő esetleges hátrányos következményekért a Szolgáltató nem tartozik felelősséggel.

3. A Szolgáltatás a fenti 4.1. pontban részletezett Termékekkel kapcsolatosan magában foglalja az azokhoz kapcsolódó, azok működésének távoli megfigyelésére, illetve egyes adatok elemzésére alkalmas Szoftver használatát. A Szoftver útján biztosított szolgáltatás tartalmát jelen ÁSZF 2. számú melléklete tartalmazza, melyet árajánlat kérés esetén továbbítunk email-ben.

4. A Szolgáltatás magában foglalja a Termékek és a Szoftver közötti adatkapcsolat létrehozásához szükséges internetkapcsolatot.

 • A Szolgáltatás a Termékek vonatkozásában magában foglalja a Termékek kiszállításának megszervezését, illetve a Termékeknek a Megrendelő által megadott rendeltetési helyre történő kiszállítását.

 • A Szolgáltatás főszabály szerint nem foglalja magában a Termékek telepítési helyéül szolgáló helyszín előzetes felmérését és a Termékeknek a Szolgáltató általi helyszínre szállítását, valamint azok beüzemelését. A Szolgáltató erre csak a Megrendelővel kötött külön megállapodás alapján köteles, mellyel kapcsolatosan a Szolgáltató jogosult díjat felszámítani. 


V. JOGOK ÉS KÖTELEZETTSÉGEK

 

1. A Megrendelő a Megrendelés leadása előtt köteles tájékoztatni a Szolgáltatót valamennyi körülményről, amely a jelen Szerződés szerint a Szolgáltatót terhelő kötelezettségek Szolgáltató általi teljesítéséhez szükségesek. A Megrendelő vállalja, hogy amennyiben a Szolgáltató teljesítéséhez adatok, információk, vagy egyéb nyilatkozatok szükségesek, úgy azokat igény esetén haladéktalanul átadja, illetve megadja a Szolgáltatónak Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató által igényelt adatok, információk vagy egyéb nyilatkozatok megadásával késedelembe esik, úgy ez a késedelem a Szolgáltató késedelmét kizárja.

2. A Szolgáltató a Szolgáltatást kizárólag saját tevékenységével kapcsolatosan jogosult használni. A Szolgáltató a Termékeket nem jogosult harmadik személyek részére tovább értékesíteni, illetve azokat másnak bérbe adni vagy azok, illetve azokhoz kapcsolódóan a Szoftver használatát egyéb módon – a munkavállalóin, illetve a tevékenysége végzésében közreműködő alvállalkozóin kívüli – harmadik személy részére átengedni.

2.1. A Termékek (megfelelő) működéséhez és üzemeltetéséhez szükséges feltétek (pl. kiépített fóliasátor motor; áramhálózat stb.) biztosítása a Megrendelő kötelezettsége. A Szoftver használatához szükséges infrastruktúra (eszköz) biztosítása úgyszintén a Megrendelő kötelezettsége, ahhoz a Szolgáltató semmilyen módon nem járul hozzá. 

2.2. A Szolgáltató köteles a Megrendelő számára biztosítani a Termékek beüzemeléséhez és a működtetéséhez szükséges információkat, útmutatókat.

2.3 Amennyiben a Termékek beüzemelését a felek megállapodása szerint a Szolgáltató végzi el, úgy a Megrendelő köteles a Szolgáltató részére biztosítani a Termékek üzembehelyezéséhez a birtokában álló terület használatát, valamint amennyiben szükséges, úgy az alkalmazottainak a Szolgáltató általi, a szükséges mértékig történő igénybevételét, továbbá a biztonságos munkavégzés feltételeit. Az előbbiek elmulasztásából eredő esetleges hátrányos következményekért a Megrendelő tartozik felelősséggel.  


VI. FIZETÉSI FELTÉTELEK


Általános rendelkezések, díjak és árak

 

1. A Megrendelő a Termékekkel kapcsolatosan a Szolgáltató részére vételár (a továbbiakban: „Vételár”), illetve a Szoftver használatáért üzemeltetés díj (a továbbiakban: „Üzemeltetési Díj”) továbbá a Szolgáltatás igénybevételével kapcsolatosan egyéb díjak (a továbbiakban együttesen: „Díjak”) fizetésére köteles.

2. A Díjak összegét a jelen ÁSZF 3. számú, elválaszthatatlan mellékletét képező díjtáblázat (a továbbiakban: „Díjtáblázat”) tartalmazza. A Szolgáltató a Díjakat kizárólag tájékoztató jelleggel a Weboldalán is megjelenít. A Díjtáblázatban szereplő árak, illetve díjak és a Weboldalon megjelenített összegek közötti bármilyen eltérés esetén a Díjtáblázatban foglaltak irányadóak. Az aktuális Díjtáblázatot az árajánlatkérés esetén küldjük email-ben csatolva.

3. A Díjak összege minden esetben magyar forintban (Ft / HUF) kerülnek feltüntetésre, melyek mellett a Szolgáltató minden esetben egyértelműen jelzi a Megrendelő részére, hogy a díjakat általános forgalmi adó fizetési kötelezettség is terheli.

4. A Vételár összege a szállítással felmerülő költségeket és a Termékek csomagolásának díját magában foglalja. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a szállításért díjat számítson fel. Amennyiben a Szolgáltató a szállításért díjat számít fel, azt az Ajánlatban jelzi a Megrendelő részére. 

5. Amennyiben a Szolgáltató minden gondossága és körültekintése ellenére bármely okból (pl. rendszerhiba) hibás Díjak kerülnek feltüntetésre, akkor a Szolgáltató nem köteles a Szolgáltatást a hibás áron biztosítani, hanem felajánlhatja a Megrendelőnek a helyes és tényleges áron történő teljesítést, amelynek ismeretében a Megrendelő elállhat Megrendeléstől. Amennyiben a Megrendelő elállással nem él, úgy köteles a Szolgáltatás tényleges, a Szolgáltató által megjelölt díjait megfizetni.

 

Hibás díjnak minősül különösen, de nem kizárólagosan:

 • nyilvánvalóan téves, irreális összeg, ami a Szolgáltatás közismert, általánosan elfogadott vagy a jellégéből adódóan megszokottnak tekinthető árától jelentősen eltér;
 • esetleg rendszerhiba miatt megjelenő „0″ Ft-os vagy „1″ Ft-os díj;
 • egyéb feltűnő értékaránytalanságot mutató összeg

 

A Szolgáltató az adatbeviteli hibákból, téves, hibás stb. árfeltüntetésből eredő felelősségét a jogszabályok által megengedett legteljesebb mértékben kizárja.

 

6. A Szolgáltató a saját belátása szerint történő árváltoztatás jogát fenntartja. A Megrendelő továbbá tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatás igénybevételének díjai változhatnak, amennyiben valamely állami szerv vagy hatóság a Szolgáltatással kapcsolatosan bármilyen adót, illetéket vagy hasonló közterhet vet ki vagy például az általános forgalmi adó kulcsát megemeli. Az árváltoztatás a már leadott Megrendelésekre főszabályként nem vonatkozik, kivéve amennyiben azt a Szolgáltatónak a saját körülményeiben vagy a Szolgáltatással kapcsolatosan felmerült körülményekben utólagosan beállt változások indokolják, mely esetben a Megrendelőt megilleti a Megrendeléstől való elállás joga a Szolgáltatónak az árváltoztatásról szóló értesítésének megküldésétől számított 5 munkanapon belül. Amennyiben a Megrendelő az értesítésre nem nyilatkozik, úgy a Szolgáltató azt az árváltoztatás elfogadásaként értelmezi-

7. A Szolgáltató saját belátása szerint dönthet úgy, hogy a Díjakból általánosan, esetleg meghatározott időszakra szólóan vagy konkrét Megrendelő számára (bizonyos körülmények fennállása esetén) kedvezményt biztosít, azonban erre nem köteles, azt a Megrendelő nem követelheti tőle. Kedvezmény alkalmazása esetén a Szolgáltató minden esetben feltünteti az eredeti, illetve a kedvezményes árat, továbbá esetlegesen az alkalmazott kedvezmény mértékét. A Szolgáltató a kedvezményt a Weboldalon vagy a Megrendelőnek küldött Ajánlatban rögzíti. A Szolgáltató bármikor jogosult, hogy a kedvezményt visszavonja.


Fizetés

 

1. A Megrendelő a Díjakat banki átutalás útján rendezheti a Szolgáltató részére.

2. A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy amennyiben a Vételár összege (Áfával) az 1.000.000,- Ft-ot nem haladja meg, úgy a Vételár egyösszegben fizetendő a Szolgáltató részére, az Ajánlatban megadott időtartamon belül.

3. A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy amennyiben a Vételár összege (Áfával) az 1.000.000,- Ft összeget meghaladja, úgy a Vételár két egyenlő részletben fizetendő a Szolgáltató részére, az Ajánlatban meghatározott ütemezés szerint.

4. Az Üzemeltetési Díjat a Megrendelő havonta előre köteles a Szolgáltató részére megfizetni.

5. Az átutaláshoz szükséges adatok:

 

Számlavezető pénzintézet: MKB Bank Nyrt.

Banki azonosító: MKKB

Swift/BIC kód: BUDAHUHB

Bankszámlaszám: 10102529-80529400-01005000 HUF 

IBAN számlaszám: HU63 10102529-80529400-01005000 HUF

VAT EU ID: HU27505962

Közlemény: Nem kötelező, de az elfogadott árajánlatok tartalmaznak egy árajánlatszámot, amely beírása megkönnyíti az átutalás beazonosítását. 


Miután megérkezett a rendelés értéke a Szolgáltató bankszámlájára, a rendelést 10-15 munkanapon belül postázzuk.


Számlázás

 

1. A Szolgáltató a Vételár összegéről – amennyiben annak megfizetésére a 6.2.2. pont szerint kerül sor – számlát állít ki, melyet e-mail útján küld meg a Megrendelő részére a Megrendelés leadásakor használt e-mail címre. A Megrendelő köteles a Vételárat a számlában szereplő határidőben és a Szolgáltatónak a számlán szereplő bankszámlájára történő átutalás útján megfizetni.

2. A Szolgáltató a Vételár összegének első részéről – amennyiben annak megfizetésére a 6.2.3. pont szerint kerül sor – díjbekérő számlát állít ki, melyet e-mail útján küld meg a Megrendelő részére a Megrendelés leadásakor használt e-mail címre. A Megrendelő a díjbekérőben szereplő összeget az ott feltüntetett határidőben és a Szolgáltatónak a díjbekérőn szereplő bankszámlájára történő átutalás útján köteles megfizetni, melynek rendezését követően a Szolgáltató előleg számlát állít ki, melyet a fentiek szerint megküld a Megrendelő részére, azonban az a Megrendelő részéről pénzügyi teljesítést nem igényel. A Szolgáltató a Vételár második részletének az Ajánlat szerinti ütemezés szerint meghatározott időpontig történő megfizetését követően végszámlát állít ki, az előlegszámlában szereplő összeggel csökkentett Vételár összegről.

3. A Szolgáltató az Üzemeltetési Díj összegéről szóló számláját havonta előre, a tárgyhónap első napjáig állítja ki a Megrendelő részére, melyet e-mail útján küld meg a Megrendelőnek, a Szoftver vonatkozásában a felhasználói fiók létrehozása során megadott e-mail címére.   

4. A Szolgáltató a számláját elektronikus úton állítja ki, mellyel kapcsolatosan a Megrendelő a jelen Szerződés rendelkezéseinek elfogadásával kijelenti, hogy az általános forgalmi adóról szóló 2007. évi CXXVII. törvény 175. § (3) bekezdés b) pontjával összhangban hozzájárul az elektronikus számla alkalmazásához.


Késedelmes fizetés

 

1. Amennyiben a Megrendelő a Díjak megfizetésével jelentős, azaz legalább 5 munkanapot meghaladó késedelembe esik, úgy a Szolgáltató választása szerint jogosult a jelen ÁSZF szerinti jogviszonyt azonnali hatállyal megszüntetni vagy – amennyiben a Szolgáltatás vonatkozásában lehetséges – a Szolgáltatás nyújtását a Díjak megfizetéséig korlátozni vagy felfüggeszteni. A jelen ÁSZF szerinti jogviszony Szolgáltató általi megszüntetése nem érinti a Szolgáltatónak az Üzemeltetési Díj iránti igényét, annak megfizetésére a Megrendelő jogviszony megszűnését követően is köteles.

2. Amennyiben a Megrendelő a Díjak fizetésével késedelembe esik, úgy a Szolgáltató késedelmi kamatra jogosult. A késedelmi kamat mértéke a késedelemmel érintett naptári félév első napján érvényes jegybanki alapkamat – ha a pénztartozást idegen pénznemben kell teljesíteni, az adott pénznemre a kibocsátó jegybank által meghatározott alapkamat, ennek hiányában a pénzpiaci kamat – nyolc százalékponttal növelt értéke. A Megrendelő késedelme a Szolgáltató késedelmét kizárja.

3. Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltató által kiállított számla ellenértékét nem egyenlíti ki, abban az esetben a Megrendelő a behajtási költségátalányról szóló 2016. évi IX. törvény rendelkezéseivel összhangban köteles késedelemmel érintett számlánként a Magyar Nemzeti Bank fizetési határidőt követő napján érvényes devizaközépárfolyama alapján meghatározott 40 eurónak megfelelő forintösszeget behajtási költségátalányként a Szolgáltató részére megfizetni. Ezen behajtási költségátalány megfizetése a Megrendelő késedelmének egyéb jogkövetkezményeit nem érinti, és a Megrendelő a Szolgáltatónak a behajtási költségátalányt meghaladó kárát is köteles megtéríteni. 


VII. SZÁLLÍTÁS, ÁTADÁS-ÁTVÉTEL

 

1. A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a Termékek átadására a Megrendelő által a Megrendelésben megadott helyre, futárszolgálat útján történő kiszállítás útján kerül sor. A Szolgáltató saját egyedi döntése alapján dönthet úgy, hogy a kiszállítást maga teljesíti, erre azonban nem köteles.

2. A Szolgáltató a Termékeknek a Megrendelő részére történő eljuttatásához az alábbi futárszolgálat szolgáltatásait veszi igénybe:

 • Cégnév: GLS General Logistics Systems Hungary Csomag-Logisztikai Korlátolt Felelőssségü Társaság
 • Székhely: 2351 Alsónémedi, GLS Európa utca 2.
 • Cégjegyzékszám: 13-09-111755
 • Adószám: 12369410-2-44
 • Képviseli: Tarnóczi Krisztina Éva és Farkas Gergely ügyvezetők, valamint Oreskó György és Balázs Attila Csaba cégvezetők együttesen

(a továbbiakban: „GLS”)

A szállításra a GLS általános üzleti feltételei irányadóak, mely elérhető a https://gls-group.eu/HU/hu/altalanos-uzleti-feltetelek linken.

A GLS a Termékek kiszállítást Magyarország területén és külföldön is végzi.

Személyes, üzlethelyiségben történő átvételre nincs lehetőség.

Sem a Szolgáltató, sem a GLS nem tehető felelőssé az adatbeviteli hibák, elírás, téves cím megadása miatt adódó késedelemért. Amennyiben a Megrendelő a téves adatbevitelt észlel a Megrendelés leadását követően, úgy köteles Szolgáltatót haladéktalanul értesíteni, mellyel egyidejűleg köteles a helyes adatokat is a Szolgáltató vagy a GLS rendelkezésére bocsátani. Ennek elmaradása esetén a Szolgáltatót és a GLS-t semmilyen felelősség nem terheli. 

A Megrendelő tudomásul veszi, hogy amennyiben nem tartózkodik a kiszállítás időpontjában a megadott címen, úgy harmadik személy (recepciós, portás, szomszéd, munkatárs stb.) bevonásával is történhet a kézbesítés. Abban az esetben, ha a Termékek nem kézbesíthetőek sem a címzettnek, sem harmadik személynek, úgy a visszaszállításra és a kézbesítés ismételt megkísérlésére a GLS általános szerződési feltételei szerint kerül sor.

Nem otthoni szállítási cím megadása esetén (pl. munkahely, egészségügyi intézmény, szálloda, kemping, nyaraló falu, idősek otthona stb.) az intézmény aktuális szabályzata szerint történik a kézbesítés. Ilyen helyre történő kézbesítés esetén kérjük adja meg a szoba számát vagy egyéb a kézbesítés megkönnyítését, illetve a címzett beazonosítását segítő adatot. Ilyen helyekre a szállításokat, a Szolgáltató, illetve a GLS csak a recepcióig tudja garantálni.

Különleges helyszínekre (pl. repülőtér, kikötő, vonat-buszállomás, egyéb közelebbről meg nem határozható hely stb.) sem a Szolgáltató, sem a GLS nem vállal kiszállítást.

A megrendelt Termékek a Szolgáltató tulajdonában maradnak mindaddig, amíg a Megrendelő a vételárfizetési kötelezettségének teljes egészében eleget nem tett.

A Megrendelő jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy a szállításhoz szükséges adatai a GLS részére továbbításra kerüljenek.

 

1. A Megrendelő tudomásul veszi, hogy a Termékeknek a GLS részére történő átadására kizárólag azt követően kerül sor, hogy a Megrendelő a jelen ÁSZF szerint a Szolgáltatásért fizetendő díjfizetési kötelezettségének eleget tett. 

2. Tekintettel arra, hogy a kiszállítást a Szolgáltató nevében harmadik személy végzi, így a Szolgáltató a kiszállítás időpontjával, szállítási idővel kapcsolatosan nem tud garanciát vállalni. A Megrendelő továbbá jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy nincs lehetősége arra, hogy a szállítás kívánt időpontját megadja. Az előbbiektől függetlenül a Szolgáltató mindent megtesz annak érdekében, hogy a Megrendelő Megrendelését mihamarabb teljesítse, azonban mivel a fentiek szerint a kiszállítás időpontjáért nem tud felelősséget vállalni, a Megrendelő a szállításból eredő késedelemért a Szolgáltatóval szemben semmilyen igénnyel nem léphet fel.

3. A kiszállítás pontos időpontjáról minden esetben a GLS értesíti a Megrendelőt. 

4. A Termékek kiszállítását, illetve azok átvételét követően a Megrendelő köteles a Termékeket mennyiségi és minőségi ellenőrzést végezni és a látható hibákat azonnal jelezni. Egyebekben nem látható hiba jelzésének a Termékek vonatkozásában azok átvételétől számított 5 napon belül van helye. 

5. A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a Termékek beüzemelését a Szolgáltató főszabályként nem végzi el, ahhoz a Szolgáltató a Megrendelő részére felhasználói útmutatót és a beüzemelést segítő ismertető videókat biztosít, amely alapján a Megrendelő a Termékek beüzemelését elvégezheti. A Szolgáltatót nem terheli felelősség, amennyiben a Megrendelő a Termékek beüzemelése során a felhasználói útmutatóban, illetve az ismertető videókban foglaltakat figyelmen kívül hagyja vagy azoktól eltér. Amennyiben a Megrendelőnek a beüzemeléssel kapcsolatosan a fentieken túlmenően a beüzemeléshez további segítségre van szüksége, úgy azt a Szolgáltató ügyfélszolgálata részére köteles jelezni a 14. fejezetben meghatározott módon és elérhetőségeken.

6. A fenti 7.7. pontban írtaktól eltérően a Szolgáltató saját egyedi döntése alapján – különösen, ha azt valamilyen speciális körülmény indokolja – dönthet úgy, hogy a Termékek beüzemeléséhez személyes, helyszíni segítséget nyújt, azonban erre nem köteles, illetve nem kötelezhető. A Megrendelő jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi és elfogadja, hogy a Szolgáltató a helyszíni beüzemelésért a Díjtáblázatban szereplő díjat számíthat fel.

7. A Szolgáltató a Termékekhez kapcsolódó Szoftverhez, illetve annak felhasználói felületéhez való hozzáférést az Ajánlatban szereplő díjnak, illetve amennyiben a jelen ÁSZF szerint irányadó, úgy a díj első részletének megfizetését követően biztosítja akként, hogy a Szoftver online felhasználói felületéhez való hozzáférést, illetve azon keresztül regisztráció útján felhasználói fiók létrehozását biztosító linket megküldi a Megrendelő részére a Megrendelés leadásakor használt e-mail elérhetőségére. A Szoftver használatára regisztráció útján létrehozott felhasználói fiókkal van lehetőség.


VIII. TITOKTARTÁS

 

1. A felek tudomásul veszik, hogy jelen Szerződés ténye, valamint a Szerződés teljesítése során megismert, a másik fél működéséhez, tevékenységéhez, illetve a szoftverfejlesztéshez kapcsolódó minden olyan tény, tájékoztatás, egyéb adat és az azokból készült összeállítás, amelynek illetéktelenek által történő megszerzése, hasznosítása, másokkal való közlése vagy nyilvánosságra hozatala a jogosult gazdasági, pénzügyi, piaci vagy biztonsági érdekét sértené vagy veszélyeztetné a Felek üzleti titkát képezi. Erre tekintettel üzleti titok különösen, de nem kizárólagosan: a) know-how, b) program forráskód, c) a felek munkavállalóinak, egyéb alkalmazottainak, alvállalkozóinak, partnereinek, beszállítóinak adatai, d) A Felek pénzügyi és egyéb üzleti műveleteivel, ügyleteivel kapcsolatos információk stb.

2. Nem vonatkozik a titoktartási kötelezettség, különösen azokra az információkra, amelyről valamelyik fél bizonyítani tudja, hogy:

a) köztudomású volt vagy jelenleg az, vagy amely nem a szerződő felek hibájából vált köztudomásúvá; 
b) valamelyik fél függetlenül fejlesztette ki anélkül, hogy a másik fél bizalmas információját felhasználta volna;
c) egy olyan harmadik személytől jutott az információhoz, aki az információ tekintetében nem állt titoktartási kötelezettség alatt; 
d) úgy szerzett az adott információról tudomást, hogy nem vonatkozott rá titoktartási kötelezettség; vagy
e) az információ felfedését valamely, az adott félre vonatkozó jogi rendelkezés írja elő

3. A felek a tudomásukra jutó titkokat a vonatkozó jogszabályokra és a jelen Szerződésben foglaltakra figyelemmel kötelesek kezelni. A felek rögzítik, hogy titoktartási kötelezettségük körében a tudomásukra jutott adatokat tisztességtelenül nem használhatják fel, illetéktelen személy részére nem tehetik hozzáférhetővé, nem adhatják át, nem közölhetik, valamint nyilvánosságra nem hozhatják. 

4. A felek vállalják, hogy a jelen Szerződésben foglaltakat időbeli korlátozás nélkül titokban tartják, azokat a másik fél előzetes írásbeli engedélye nélkül harmadik személynek semmilyen formában nem hozzá tudomására. 

5. A titoktartási kötelezettség a jelen Szerződés bármely okból történő megszűnését követően is időkorlátozás nélkül áll fenn és teljes mértékben érvényben marad

6. A felek megállapodnak, hogy a titoktartás alól kivételt képez az az eset, amikor valamelyik fél jogszabályban előírt kötelezettségének teljesítése érdekében hozza nyilvánosságra a fenti adatok valamelyikét. A felek kötelezettséget vállalnak továbbá arra, hogy minden olyan esetről haladéktalanul tájékoztatják egymást, amikor bíróság vagy hatáskörében eljáró egyéb hatóság jogszerű megkeresése alapján a fentiekben megjelölt bármely információt kényszerül átadni a bíróság vagy hatóság részére. 

7. A felek megállapodnak továbbá, hogy a titoktartás nem korlátozza a feleknek azt a jogát, hogy a jelen Szerződésről és az abban foglaltakról hivatásos jogi tanácsadójukat és könyvelőjüket tájékoztassák azzal, hogy a titoktartási kötelezettség ezekre a személyekre is kiterjed. A felek megállapodnak, hogy hivatásos jogi tanácsadójuk és könyvelőjük adatkezeléséért és titoktartásáért, mint sajátjukért felelnek. 

8. A felek jelen Szerződés aláírásával megerősítik továbbá, hogy a tisztességtelen piaci magatartás és versenykorlátozás tilalmáról szóló 1996. évi LVII. törvény 4. § rendelkezéseit magukra nézve kötelezőnek tekintik, továbbá, hogy tisztában vannak az üzleti titok védelméről szóló 2018. évi LIV. törvény (“Titok tv.”) 1. § (1) bekezdésében jelölt üzleti titok fogalmával, valamint ismertek előttük az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény és a Titok Tv. üzleti titokra, annak megszegése esetén alkalmazandó szankciókra vonatkozó rendelkezései. A felek kijelentik továbbá, hogy a Büntető Törvénykönyvről szóló 2012. évi C. törvény és a Titok tv. üzleti titok megsértésére vonatkozó szabályait ismerik.

9. A felek tudomásul veszik, hogy a jelen pontban foglalt titoktartási szabályok megsértésért – az egyéb jogi következményeken túl – egymással szemben kártérítési felelősséggel tartoznak.

10. A felek rögzítik, hogy nem jelenti a titoktartási kötelezettség megsértését, amennyiben a Szolgáltató a Megrendelőre referenciaként hivatkozik bármely harmadik fél előtt.  


IX. FELELŐSSÉG ÉS ANNAK KORLÁTOZÁSA

 

1. A Megrendelő felelős minden olyan kárért, amely az általa adott szakszerűtlen és nem teljes körű információkból ered.

2. A Szolgáltató nem felelős nem felelős semmilyen kárért, amennyiben a Megrendelő a Termékeket, illetve a Szoftvert a felhasználói útmutatóban, illetve a beüzemelést segítő ismertető videókban meghatározottaktól eltérően üzemeli be vagy ezektől eltérően nem rendeltetésszerűen használja.

3. A Megrendelő jelen ÁSZF elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató felelősségének maximális mértéke a jelen Szerződés alapján a Megrendelő által egy adott Megrendelés vonatkozásában fizetendő Díj összegével egyenlő.

4. A Megrendelő tudomásul veszi továbbá, hogy a Szolgáltató nem felelős a Szoftver elérhetetlenségéért amennyiben azt: 

 • szerverhiba;
 • az internetkapcsolat meghibásodása / elérhetetlensége;
 • a Megrendelő hardwareinek nem megfelelő működése, meghibásodása;
 • a Megrendelő operációs rendszerei, driverek, egyéb telepített programok, alkalmazások (különösen vírusirtók, tűzfalak, egyéb biztonsági szoftverek) által generált hibák;
 • nem rendeltetésszerű használat
 • bármely más a Szolgáltatónak nem felróható technikai hiba; vagy
 • vis maior okozza.

 

5. A Szolgáltató megfelelő és ésszerű technikai és biztonsági intézkedéseket alkalmaz az általa létrehozott szoftverek biztonságának megőrzése érdekében, hogy az vírusoktól, trójai programoktól vagy hasonló veszélyek ellen védettek legyenek és hibamentesen működjenek. Bármennyire fejlett technológiát alkalmaz is a Szolgáltató, egyetlen biztonsági rendszer sem áthatolhatatlan. A Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy mindent megtesz annak érdekében, hogy rendszerét a legújabb technikai eszközökkel (mind fizikai, mind szoftveres eszközökkel) védje, azonban műszaki szempontból nem garantálhatja, hogy rosszindulatú harmadik fél nem fürkészi ki a szoftvereken belül megadott információkat.

6. A Szoftver működése korlátozásoknak és más problémáknak lehet kitéve az internet, a Megrendelő belső hálózata vagy más belső hálózatok és elektronikus kommunikációs megoldások használatának következményeként, ideértve a Megrendelő által használt hibás, nem csatlakoztatott vagy hatótávolságon kívüli, kikapcsolt vagy nem működő eszközöket. A Szolgáltató nem vállal felelősséget az ilyen problémákból eredő késedelemért, hibákért, károkért vagy (adat)veszteségekért.

7. A Szolgáltató a megfelelő gondossággal kezeli a Weboldalon található információkat, azok jóhiszeműen kerültek felhelyezésre, azonban azok kizárólag tájékoztató célt szolgálnak, az információk pontosságáért, teljességéért, az adatbázisban szereplő esetleges hibákért, elírásokért a Szolgáltató nem vállal felelősséget.

8. A Weboldal, illetve a Szolgáltatás tartalmazhat olyan linkeket, amelyek más szolgáltatók oldalaira mutatnak, azonban a Szolgáltató nem vállal felelősséget ezen szolgáltatók tevékenységéért, illetve adatvédelmi megfelelőségéért, azok tartalmát nem ellenőrzi. A Megrendelő elfogadja, hogy a Szolgáltató nem vonható felelősségre sem közvetlenül, sem közvetve olyan károkért és veszteségekért, amelyek ilyen weboldalak vagy szolgáltatások tartalmának, vagy szolgáltatásainak használatából erednek.

9. A Szolgáltató a jogszabályokban meghatározott kivételekkel nem vállal felelősséget a Weboldalon, illetve a Szoftverben harmadik fél által esetlegesen elhelyezett hirdetések, promóciós anyagok, illetve egyéb tájékoztatások jogszabályoknak való megfelelőségéért, tartalmáért. Ezen tartalmakért azt terheli felelősség, akinek érdekében a hirdetés megjelenésre került. Az előbbiektől függetlenül, amennyiben a Megrendelő a Weboldalon kifogásolható tartalmat észlel, köteles azt haladéktalanul jelezni Szolgáltatónak. Amennyiben Szolgáltató jóhiszemű eljárása során a jelzést megalapozottnak találja, jogosult az információ haladéktalan törlésére vagy annak módosítására.

10. A jelen ÁSZF értelmében vis maiornak minősül minden olyan rendkívüli, mindkét fél ellenőrzési körén kívül álló, a jelen Szerződés szerinti jogviszony létrejötte után bekövetkező, annak teljesítését lehetetlenné tevő, vagy késleltető esemény, amelyet a felek a szerződéskötéskor, vagy azt megelőzően nem láthattak előre, és nem háríthattak el, és amely nem vezethető vissza a felek magatartására vagy mulasztására. Vis maiornak minősülnek különösen, de nem kizárólagosan az alábbi esetek:

 • természeti katasztrófák (pl. árvíz, földrengés, vihar);
 • tűzvész, robbanás, tömeges megbetegedés (járvány);
 • kormányzati intézkedés;
 • háború, háborús cselekmények (függetlenül attól, hogy fennáll-e hadiállapot vagy sem);
 • forradalom, felkelés, zavargások, polgárháború, vagy terrorcselekmények;
 • általános országos sztrájk.


Nem jelent szerződésszegést, amennyiben a kötelezettségek szerződésszerű teljesítését vis maior esemény akadályozza vagy korlátozza.

Amennyiben vis maior esete következik be, akkor az erről tudomást szerző félnek haladéktalanul írásban kell értesítenie a másik felet. A 10 munkanapot meghaladó vis maior helyzet esetén a felek kötelesek a lehető legrövidebb időn belül egymással a Szerződés teljesítésének folytatásáról egyeztetni és a feladatok befejezésének időpontjában, valamint az egyéb, valamely fél által lényegesnek minősített kérdésben megállapodni. A vis maior esetről tudomást szerző fél a fenti tájékoztatás elmulasztásából eredő kárért helytállni tartozik a másik fél felé.

Vis maior esetén a Szerződésben meghatározott vagy egyéb a felek által megállapított teljesítési határidők meghosszabbodnak azzal az időtartammal, amíg a felek a vis maiornak minősülő esemény miatt nem tudnak teljesíteni. Amennyiben a késedelem 15 munkanapot meghaladja, úgy a felek kötelesek a fentiek szerint új teljesítési határidőben megállapodni.

Vis maior esemény befejeződését követően a késedelembe esett fél a további késedelem megelőzése érdekében köteles a lehető leghamarabb folytatni a teljesítést.

11. A Megrendelő jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltatóval szembeni (kár)igények – az elévülésre irányadó általános szabályoktól eltérően – a(z) (kár)esemény bekövetkezését követő egy (1) év elteltével elévülnek, ezt követően a Szolgáltatóval szembeni jogérvényesítés lehetősége kizárt. Az előbbi rendelkezés a szavatossági igények érvényesítését és annak határidejét nem érinti. 


X. SZAVATOSSÁG, JÓTÁLLÁS ÉS GARANCIA

 

1. A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy a Termékekkel kapcsolatosan a jogszabályok alapján fennálló kellékszavatossági, termékszavatossági igényét, illetve jótállásból eredő jogait a Termékek gyártójával vagy forgalmazójával szemben gyakorolhatja. Ennek megfelelően a Megrendelő a szavatossági és jótállásból eredő jogait a Szolgáltatóval, mint a Termékek forgalmazójával szemben gyakorolhatja.

2. A Szolgáltató a Termékek vonatkozásában 5 év garanciát vállal.

3. A szavatossági jogokra és jótállásra, valamint a jogok gyakorlására egyebekben a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény (Ptk.) rendelkezései vonatkoznak azzal, hogy mivel a Megrendelő nem minősül fogyasztónak, így a Ptk.-nak a szavatossággal összefüggésben a fogyasztók esetében irányadó szabályai és az egyes tartós fogyasztási cikkekre vonatkozó kötelező jótállásról szóló 151/2003. (IX. 22.) Korm. rendelet szabályai nem alkalmazandóak.

4. Amennyiben a Megrendelő a Termékekkel kapcsolatosan kijavítást vagy kicserélést kér, illetve amennyiben a Megrendeléssel összefüggésben elállási jogát gyakorolja, úgy a Termékeket köteles saját költségén a Szolgáltató részére a 6000 Kecskemét, Budai utca 19. 2. em. 5. címre visszaküldeni. A Megrendelő a kifogással érintett, hibás Termékeket tiszta, a mindennapi használatból eredő elhasználódást leszámítva, megfelelő állapotban, lehetőleg saját csomagolásában köteles a Szolgáltató részére visszaküldeni. A Megrendelő köteles továbbá a Termék hibáját és az általa igényelt szavatossági igényt a visszaküldéssel egyidejűleg a Szolgáltatóval közölni. 

5. A Szolgáltató egyebekben szavatolja, hogy a Termékek a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott információk szerinti beüzemelést követően a rendeltetésük szerinti célnak megfelelnek. 


XI. SZELLEMI TULAJDONJOG

 

1. A jelen Szerződés alapján a Szolgáltató által a Megrendelő használatába adott Szolgáltatás, azaz a Fóliavezérlés rendszer, mint szoftver (a továbbiakban úgy is, mint: „Szoftver”) a szerzői jogról szóló 1999. évi LXXVI. törvény („Szjt.”) hatálya alá tartozó szerzői műnek minősül és így szerzői jogvédelem alatt áll. A Szoftver a Szolgáltató saját fejlesztése így, mint szerző a Szoftverrel kapcsolatos személyhez fűződő és vagyoni szerzői jogok is korlátozás nélkül őt illetik.

2. Az Szjt. 9. § (2) illetve (3) bekezdése alapján a Szoftverhez, mint szerzői műhöz kapcsolódó személyhez fűződő és vagyoni jogok nem átruházhatóak, illetve azok harmadik személyre másként sem szállhatnak át és a szerző nem mondhat le róluk, ezen jog a Szolgáltatót illeti. A Szolgáltatót ez alapján megilleti a jog, hogy nevét szerzőként feltűntessék. Az előbbiekre tekintettel a jelen Szerződés alapján a Megrendelő a Szoftver vonatkozásában tulajdonjogot nem szerez és nem is szerezhet.

3. Az Szjt. 9. § (6) bekezdése, valamint 16. § (1) bekezdése alapján a szerzői műhöz, azaz a Szoftverhez kapcsolódó vagyoni jogok gyakorlása szerződés útján másnak engedhető. Jelen Szerződés alapján a Szolgáltató a Szoftverhez fűződő vagyoni jogait gyakorolva a Megrendelő részére – a vonatkozó díjak megfizetésének feltételével – korlátlan időtartamára, területileg Magyarország területére kiterjedő használati jogot enged. A használati jog alapján a Megrendelő, illetve a Megrendelő munkavállaló jogosulttá válnak a Szoftver használatára. A Megrendelő a Szoftvert kizárólag saját gazdasági tevékenysége során, annak rendeltetése szerint, saját hardver környezetében, és kizárólag saját üzleti céljára jogosult használni.

4. Tekintettel arra, hogy a Megrendelő a Szoftver használatán kívül jelen Szerződés alapján egyéb vagyoni jogot nem szerez, így a Megrendelő a Szoftvert illetve az ahhoz tartozó dokumentációt harmadik személynek sem ingyenesen, sem ellenérték fejében nem adhatja át, nem teheti hozzáférhetővé, használatát – a munkavállalói, illetve gazdasági tevékenyégének végzése során közreműködő személyek kivételével – nem engedélyezheti, nem többszörözheti vagy terjesztheti, nem hozhatja forgalomba nem adhatja al-használatba, nem dolgozhatja át, nem változtathatja meg, nem, módosíthatja és a nyilvánosság számára semmilyen módon sem teheti hozzáférhetővé. A Megrendelő nem jogosult továbbá a Szoftvert megbontani, szétszedni, visszafejteni, elemeiből felépíteni, elemezni vagy más hasonló módon vizsgálat alá venni. A Megrendelő nem fejtheti vissza a Szoftver programkódját és nem kutathat forráskód, objektumkód vagy alapstruktúrák, algoritmusok után. A Megrendelőnek mindent meg kell tennie annak érdekében, hogy az előző tiltott műveletek harmadik személyek általi végrehajtását megakadályozza.

5. A jelen fejezetben foglaltak megszegése súlyos szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel a Szolgáltató jogosult a Szerződést azonnali hatállyal felmondani, továbbá a Megrendelő köteles a Szolgáltatót első felszólításra egy összegben teljes mértékben kártalanítani.

6. A jelen Szerződés alapján a Megrendelő által fizetendő díjazás a felhasználási jog (használat) ellenértékét magában foglalja.

7. A Weboldal, illetve a Szolgáltatás, továbbá a Smart Green House, valamint a Fóliavezérlés elnevezés, valamint ezek grafikai megjelenése, a Szoftver felhasználói felülete, az oldalainkon található fényképek, cégérek, logók, videók, hangok, tartalmak, megvalósítások és programkódok a Szolgáltató szellemi tulajdonát képezik és szerzői jogvédelem alatt állnak. A Megrendelő ezeket kizárólag a Szolgáltató előzetes írásbeli hozzájárulásával jogosult felhasználni. A jogosulatlan felhasználás súlyos szerződésszegésnek minősül, melyre tekintettel a Szolgáltató jogosult a jelen ÁSZF szerinti jogviszonyt megszűntetni és a Megrendelőt a Szoftver használatából kizárni, valamint érvényesíteni vele szemben valamennyi, ezzel kapcsolatosan felmerült kárát.

8. A Szolgáltató fenntartja minden jogát Szolgáltatásának minden elemére, különös tekintettel a https://foliavezerles.hu/ domain névre, az ehhez tartozó aldomainekre, aloldalakra, valamint az internetes reklámfelületeire.

9. Tilos minden olyan tevékenység, amely a Szolgáltató adatbázisának kilistázására, rendszerezésére, archiválására, feltörésére (hack), forráskódjainak visszafejtésére irányul. Külön megállapodás, vagy az erre a célra szolgáló szolgáltatás igénybevétele nélkül tilos a Szolgáltató által rendelkezésre bocsátott felület, illetve keresőmotorok megkerülésével a Szolgáltató adatbázisát módosítani, lemásolni, abban új adatokat elhelyezni, vagy meglévő adatokat felülírni.

10. A Szolgáltató a Weboldalon, a Szoftverben, illetve egyéb a Szolgáltató által üzemeltetett felületeken elhelyezett, nem a Megrendelőtől, hanem egyéb harmadik személyektől, mint jogosultaktól származó és az ő tulajdonukat képező logók, védjegyek, megjelölések és egyéb jogvédett tartalmak használatára jogosult, azok a jogosultak hozzájárulásával kerültek elhelyezésre. A Weboldal használata, illetve a Szolgáltatás igénybevétele, továbbá az ÁSZF egyetlen rendelkezése sem biztosít jogot Megrendelőnek a Weboldalon, a Szoftverben vagy bármely egyéb a Szolgáltató tulajdonát képező felületen szereplő bármely kereskedelmi névnek, megjelölésnek vagy védjegynek bármely használatára, hasznosítására.

11. A Megrendelő jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával a 8.10. pontban rögzített célból a Szolgáltató részére ingyenesen, a Szolgáltatás nyújtásához szükséges mértékig, időben a jelen ÁSZF szerinti jogviszony időtartamáig szóló korlátozott felhasználási jogot enged a saját logója, egyéb megjelölése vonatkozásában a Szolgáltató részére annak a Weboldalon vagy a Szolgáltató egyéb felületein történő megjelenítésére. A felhasználási jog nem foglalja magában az átdolgozás jogát, azonban a Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy nem minősül átdolgozásnak a logó, egyéb megjelölés stb. olyan módosítása (pl. átméretezés), amely a kép, illetve megjelölés lényegi elemeit nem érinti és amelyek a Szolgáltatás nyújtásához, illetve a megjelölés megfelelő megjelenítéséhez elengedhetetlenül szükségesek.


XII. ADATKEZELÉS, ADATVÉDELEM

 

1. A jelen ÁSZF-hez kapcsolódó személyes adatok kezelésének jogalapja, a jelen ÁSZF szerinti jogviszony létrehozása és annak teljesítése, illetve a felek jogos érdeke a kapcsolattartás az együttműködés megvalósítása érdekében, valamint – például számlázás esetén – jogszabályi kötelezettség teljesítése. A felek a magukkal kapcsolatosan a másik félhez meghatározott (így különösen jelen ÁSZF illetve az annak alapján létrejövő jogviszonnyal kapcsolatos kötelezettségek teljesítése és kapcsolattartás) célból továbbított személyes adatok tekintetében egymás vonatkozásában adatfeldolgozónak minősülnek és adatfeldolgozói tevékenységük ellátása során más adatfeldolgozóként kizárólag hivatalos jogi tanácsadójukat, esetleg könyvelőjüket jogosultak igénybe venni, ezen túlmenően a hatályos adatvédelmi jogszabályi előírásoknak megfelelően további adatfeldolgozót nem vehetnek igénybe. A felek kötelesek, a másik féllel kapcsolatosan tudomásukra jutott személyes és egyéb adatokat a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK irányelv hatályon kívül helyezéséről (általános adatvédelmi rendelet, General Data Protection Regulation) szóló, Európai Parlament és Tanács 2016. április 27-i (EU) 2016/679 Rendelet (továbbiakban: „GDPR”), valamint az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII törvény („Infotv.”), valamint egyéb adat – és titokvédelmi szabályok előírásainak megfelelően feldolgozni, és sem a jelen ÁSZF illetve az Egyedi Megbízás időbeli hatálya, érvényessége alatt, sem annak megszűnését követően a jelen ÁSZF-ben illetve az Egyedi Megbízásban foglalt jogviszonytól eltérően, a másik fél írásbeli engedélye nélkül, saját, valamint harmadik személyek céljaira nem használhatják fel, harmadik személyek számára nem tehetik hozzáférhetővé, azzal egyéb módon sem élhetnek vissza.

2. A Szolgáltató adatkezelésével kapcsolatos további információk a Szolgáltató vonatkozó Adatvédelmi Szabályzatában találhatóak, amely a következő címen érhető el: https://foliavezerles.hu/altalanos-szerzodesi-feltetelek/

3. A felek tevékenységi körükben kötelesek gondoskodni az adatok biztonságáról, kötelesek továbbá megtenni azokat a technikai és szervezési intézkedéseket és kialakítani azokat az eljárási szabályokat, amelyek a GDPR és az Infotv., valamint az egyéb adat- és titokvédelmi szabályok érvényre juttatásához szükségesek. A felek kötelesek a másik fél által átadott személyes adatokat megfelelő intézkedésekkel védeni, különösen a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés ellen.


XIII. A SZERZŐDÉS HATÁLYA, MEGSZŰNÉSE, MEGSZÜNTETÉSE

 

1. A jelen ÁSZF annak a Weboldalon történő közzétételével lép hatályba és határozatlan időre jön létre.

2. A jelen ÁSZF alapján a Termékek adásvételére irányuló jogviszony – a szavatosságra és jótállásra vonatkozó rendelkezések kivételével – a Termékek átadásáig tartó határozott időtartamra jön létre.

3. A Termékek adásvételének, mint szolgáltatásnak jellegéből adódóan a Megrendelő a Termékek adásvétele vonatkozásában létrejövő jogviszonyt felmondással nem szüntetheti meg, azonban elállásra jogosult. A Megrendelő az elállási jogát a Termékek átvételétől számított 30 napon belül gyakorolhatja, azzal, hogy a Megrendelő az elállást tartalmazó nyilatkozatát a 30. napig köteles a Szolgáltató részére eljuttatni, illetve postai küldeményként megküldött nyilatkozat esetén azt legkésőbb a 30. napon postára adni.

4. A Szolgáltató a Termékek adásvételére irányuló jogviszonytól jogosult a teljesítést megelőzően indokolás nélkül elállni, azonban köteles a Megrendelő által fizetett összegeket az elállás közlésétől számított 30 napon belül visszafizetni.

5. A Szoftverrel, illetve azzal kapcsolatosan a Szolgáltató által a Megrendelő részére biztosított felhasználási joggal kapcsolatos jogviszony határozatlan időtartamra jön létre. 

6. A Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatás nyújtására irányuló jogviszonyt a felhasználói fiók Megrendelő általi törlésével, a törlés időpontjában megszűnik.

7. Amennyiben a Megrendelő a Szoftver használatával kapcsolatosan díj fizetésére köteles és a díjfizetési kötelezettségét az esedékességtől számított 8 napon túli időtartamban elmulasztja, úgy a Szolgáltató jogosult a Megrendelőnek a Szoftverhez való hozzáférést, illetve a Szoftver egyes funkcióit korlátozni. Amennyiben a Megrendelő fizetési késedelme a 30 napot meghaladja, úgy a Szolgáltató jogosult a Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatás nyújtására irányuló jogviszonyt azonnali hatállyal megszüntetni és a Megrendelő felhasználói fiókját törölni. A Szolgáltató nem felelős semmilyen a Megrendelőt az előbbiek miatt ért esetleges hátrányos jogkövetkezmények alól. 

8. A Szolgáltató jogosult továbbá a jelen Szerződés szerint a Szoftverrel kapcsolatos szolgáltatásra irányuló jogviszonyt megszüntetni és a Megrendelő felhasználói fiókját törölni, amennyiben a Megrendelő jelen ÁSZF rendelkezéseit vagy valamely jogszabály rendelkezéseit sértő magatartást tanúsít, illetve a Szolgáltatás használatával visszaél. A Szolgáltató nem felelős semmilyen a Megrendelőt az előbbiek miatt ért esetleges hátrányos jogkövetkezmények alól.


XIV. KAPCSOLATTARTÁS, ÉRTESÍTÉSEK, ÜGYFÉLSZOLGÁLAT

 

1. Amennyiben jelen ÁSZF kifejezetten másként nem rendelkezik a felek közötti hivatalos és elsődleges írásbeli kapcsolattartás az e-mail kommunikáció. Jelen ÁSZF tekintetében a faxon történő esetleges kommunikáció nem tekintendő írásbeli kommunikációnak. A Szolgáltató a kapcsolattartásra általános jelleggel a hello@foliavezerles.hu e-mail címet jelöli meg. 

2. A Szolgáltató a Megrendelővel a Megrendelés teljesítésével összefüggésben a Megrendelés leadása során a Megrendelő által használt e-mail címen vagy a Szoftverrel kapcsolatosan a Megrendelő által a felhasználói fiók regisztrációhoz kapcsolódóan megadott e-mail címen tartja a kapcsolatot.

3. Amennyiben a Megrendelő a fenti 14.2. pontban meghatározottaktól eltérő e-mail címről veszi fel a kapcsolatot a Szolgáltatóval, úgy a Szolgáltató ezen az e-mail címen kommunikál a Megrendelővel, azonban a Megrendelő jelen ÁSZF rendelkezéseinek elfogadásával tudomásul veszi, hogy a Szolgáltató – amennyiben az üzenet küldőjének személyazonosságával vagy a Szoftverrel kapcsolatosan egy adott felhasználói fiókhoz kapcsolódó jogosultság létezésével kapcsolatosan kétsége merül fel – a válaszadást jogosult megtagadni. 

4. Az értesítés

 • személyes kézbesítés esetén az átadással;
 • e-mail esetén az elküldést követő egy nap elteltével;
 • ajánlott tértivevényes postai feladás esetén a postára adást követő öt nap elteltével
 • ha valamely értesítést munkanapokon közép-európai idő szerint 8:00 és 17:00 közötti időn túl kézbesítik, akkor az értesítés a következő munkanapon minősül kézbesítettnek

 

5. A felek kötelesek egymást haladéktalanul írásban értesíteni a kapcsolattartási adataikban bekövetkező változásokról. Az értesítés elmulasztásából eredő kárért a mulasztó fél felelősséggel tartozik.

6. A fentieken túlmenően a Szolgáltató a Termékek beüzemelésével, működtetésével és a Szoftver használatával, konfigurációs és egyéb kérdésekben történő segítségnyújtás céljából, valamint a Szoftverrel kapcsolatos felhasználói kérdések, problémák kezelésére ügyfélszolgálatot tart fenn.

7. Az ügyfélszolgálat az alábbi elérhetőségeken, illetve időszakokban érhető el:

8. Az ügyfélszolgálat elérhetőségi ideje: hétfő – péntek 8 és 16 óra között (Közép-európai idő szerint). Az ügyfélszolgálat munkaszüneti napokon és magyar nemzeti ünnepnapokon (január 1., március 15., nagypéntek, húsvét hétfő, május 1., pünkösdhétfő, augusztus 20., október 23., november 1. és december 25.-26.) nem elérhető. Az előbbiek alól a Szolgáltató saját belátása szerint, kapacitásának függvényében, amennyiben azt különösen fontos ok indokolja kivételt tehet.

 

Ügyfélszolgálati e-mail cím: [hello@foliavezerles.hu]

Ügyfélszolgálati telefonszám: +36 30 364 5018

Ügyfélszolgálati levelezési cím: 6000 Kecskemét, Budai utca 19. 2. em. 5.

 

9. Amennyiben az ügyfélszolgálati megkeresés a fenti 14.7.1. pontban írt elérhetőségi időn kívül érkezik a Szolgáltatóhoz, úgy a kérés a következő ügyfélszolgálati elérhetőségi napon beérkezett kérelemnek minősül.

 

10. A Szolgáltató az ügyfélszolgálati megkeresésekkel kapcsolatosan arra vállal kötelezettséget, hogy a megküldött hibabejelentésre legfeljebb annak beérkezését követő 48 órán belül válaszol (first response time). Ez utóbbi azonban – mivel a Megrendelő által bejelentett probléma megoldása adott esetben ennél több időt vehet igénybe – nem jelenti azt, hogy a Megrendelő által megjelölt probléma ezen időtartamon belül megoldásra kerül. A válaszadási határidő azon a napon kezdődik, amikor valamennyi a probléma kivizsgálásához szükséges információ rendelkezésre áll. A Szolgáltató egyebekben mindent megtesz annak érdekében, hogy a Megrendelőnek a lehető leghamarabb segítséget. támogatást nyújtson.


XV. PANASZÜGYINTÉZÉS, JOGÉRVÉNYESÍTÉS, (JOG)VITÁK RENDEZÉSE

 

1. A Megrendelőnek a Szolgáltatóval vagy a Szolgáltatással bármilyen problémája merül fel, úgy azt elsődlegesen a Szolgáltató ügyfélszolgálatának köteles jelezni, a fenti 14. fejezetben rögzített módon.

2. A Szolgáltató tájékoztatja a Megrendelőt, hogy mivel a jelen ÁSZF 3.2. pontjában rögzítettek szerint a Szolgáltatást nem fogyasztók részére nyújtja, így a fogyasztóvédelemről szóló 1997. évi CLV. törvény („Fgy. tv.”) rendelkezései, így a fogyasztóvédelmi eljárás, például a békéltető testület eljárásának szabályai nem alkalmazandóak. Az előbbiektől függetlenül a Szolgáltató a Megrendelő panaszával kapcsolatosan az alábbiak szerinti szabályokat állapítja meg.

3. A Megrendelő panaszát írásban, e-mail üzenet útján teheti meg.

4. A panaszt a Szolgáltató a beérkezését követő 30 (harminc) napon belül köteles írásban érdemben megválaszolni és intézkedni annak közlése iránt. Amennyiben a Szolgáltató a panaszt elutasítja, úgy azt indokolással látja el.

5. A Szolgáltató a panaszról külön jegyzőkönyvet nem vesz fel, a panaszt a Megremdelő és a Szolgáltató közötti e-mail kommunikáció tanúsítja, melyet a Szolgáltató 3 (három) évig őriz meg.

6. Amennyiben a Megrendelő panaszát a Szolgáltató elutasítja és a Megrendelő megítélése szerint az elutasítás jogainak megsértését okozza, úgy az ezzel kapcsolatos igényét bíróság előtt érvényesítheti polgári peres vagy nemperes eljárás keretében a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX törvény és egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései szerint.

7. Online vitarendezési platform. Az Európai Bizottság létrehozott egy honlapot, amelybe a fogyasztók beregisztrálhatnak, így ezen keresztül lehetőségük nyílik arra, hogy online vásárláshoz kapcsolódó jogvitáikat ezen keresztül rendezzék egy kérelem kitöltésével, elkerülve a bírósági eljárást. Így a fogyasztók tudják érvényesíteni jogaikat anélkül, hogy például a távolság meggátolná őket ebben. Ha Ön panaszt kíván tenni egy, az interneten vásárolt termékkel vagy szolgáltatással kapcsolatban, és nem akar feltétlenül bírósághoz fordulni, igénybe veheti az online vitarendezés eszközét. A portálon Ön és a kereskedő, akivel szemben panasszal élt, közösen kiválaszthatják a panasz kezelésével megbízni kívánt vitarendezési testületet. Az online vitarendezési platform itt érhető el: https://webgate.ec.europa.eu/odr/main/?event=main.home.show&lng=HU


XVI. AZ ÁSZF MÓDOSÍTÁSA

 

1. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatás fejlesztése, javítása, termék bevezetése vagy megszüntetése, meglévő termék feltételeinek módosítása vagy a vonatkozó jogszabályokhoz történő alkalmazkodás, továbbá a díjtételek vagy fizetési feltételek módosítása esetén, illetve más hasonló célból a jelen ÁSZF-et kiegészítse vagy módosítsa. A Szolgáltató a kiegészítésről, illetve módosításról annak hatályba lépését – legalább 15 nappal – megelőzően tájékoztatja a Megrendelőt. A Szolgáltató az ÁSZF kiegészítésére a Weboldalon történő közzététel, illetve e-mail útján értesíti a Megrendelőt. 

2. Amennyiben a kiegészítés vagy módosítás a Megrendelő számára hátrányos, a Megrendelő jogosult az ÁSZF szerinti jogviszony felmondására, legkésőbb a tájékoztatástól számított öt munkanapon belül. A felmondás arra a napra szól, amelyen a módosítások hatályba lépnek.

3. Amennyiben a Felhasználó a Szolgáltatást a fenti határidő elteltét követően is használja, illetve igénybe veszi, úgy a Szolgáltató azt a módosítás, illetve kiegészítés elfogadásaként értelmezi.

4. A módosítások soha nem visszamenőleges hatályúak és azok folyamatban levő Megrendeléseket nem érintik.

5. A Szolgáltató az ÁSZF valamennyi módosítását, illetve annak korábbi verzióit a Weboldalon letölthető formában folyamatosan elérhetővé teszi.


XVII. VEGYES RENDELKEZÉSEK

 

1. Az a tény, ha jelen ÁSZF bármely rendelkezése érvénytelennek minősül, vagy vélhetően érvénytelenné fog válni a jövőben, nem érinti azoknak, mint egésznek az érvényességét. Az érvényben maradó részeket a részleges érvénytelenségre való tekintet nélkül kell értelmezni és végrehajtani. Ilyen esetben a felek kötelesek jóhiszeműen tárgyalásba bocsátkozni annak érdekében, hogy mindkét fél gazdasági koncepciójához legközelebb álló megoldással helyettesítsék a rendelkezést. Ugyanezen módon kell eljárni abban az esetben is, ha a jelen ÁSZF nem szabályoz valamely kérdést.

2. A jelen ÁSZF és annak melléklete vagy mellékletei, valamint a jelen ÁSZF alapján létrejövő egyes Egyedi Megbízások képezik a feleknek a szerződés tárgyára vonatkozó teljes megállapodását és egyetértését, és érvénytelenít minden korábbi, a felek közötti szerződést, megállapodást, egyeztetést a szerződés tárgyának vonatkozásában.

3. Jelen ÁSZF fejezetekre való felosztása és a bekezdések címszavainak használata a hivatkozás megkönnyítése és az egyértelműség érdekében történik, és nem befolyásolja jelen Szerződés értelmezését.

4. A Szolgáltató fenntartja a jogot, hogy a Szolgáltatásának fejlesztése, javítása vagy a vonatkozó jogszabályokhoz történő alkalmazkodás, illetve más célból a jelen ÁSZF-et kiegészítse vagy módosítsa. A Szolgáltató a kiegészítésről, illetve módosításról annak hatálybalépését lehetőleg 15 nappal megelőzően tájékoztatja a Megrendelőt a Weboldalon való közzététel útján. Amennyiben a kiegészítés vagy módosítás a Megrendelő számára hátrányos, úgy nem köteles a jelen ÁSZF szerinti Szolgáltatást igénybe venni. Amennyiben a Megrendelő a Szolgáltatást a módosítások hatálybalépését követően igénybe veszi, úgy a Szolgáltató azt a módosítás, illetve kiegészítés elfogadásaként értelmezi. A módosítások soha nem visszamenőleges hatályúak, azok az esetleges folyamatban lévő Megrendeléseket nem érinti.

5. A jelen ÁSZF, illetve az egyes Megrendelések alapján létrejövő jogviszony semmiképp nem értelmezhető úgy, hogy az a felek között közös vállalkozást, partnerséget vagy kölcsönös ügynökségi kapcsolatot hoz létre. A Megrendelő nem köt, illetve nem köthet semmilyen szóbeli vagy írásbeli megállapodást a Szolgáltató nevében, vagy más módon nem kötelezheti a Szolgáltatót annak előzetes írásbeli jóváhagyása nélkül.

6. A Megrendelő a Szolgáltató előzetes írásbeli engedélye nélkül nem jogosult a jelen ÁSZF szerinti jogait vagy kötelezettségeit másra engedményezni vagy bármely más módon átruházni.

7. Amennyiben a Szolgáltató a jelen ÁSZF szerinti valamely jogát nem, vagy csak részben gyakorolja, nem jelenti azt, hogy a jogról lemondott.

8. A Szolgáltató a jelen ÁSZF-ben nem alkalmaz olyan feltételt, amely lényegesen eltér a jogszabályoktól vagy a szokásos szerződési gyakorlattól, illetve olyan feltételt sem, amely eltér a Megrendelő és a Szolgáltató között esetlegesen korábban alkalmazott feltételtől. Az előzőekre tekintettel a Megrendelő külön tájékoztatására nem kerül sor.  

9. Felek a jelen ÁSZF-ből eredő vitáik esetén igyekeznek a felmerült problémákat elsődlegesen tárgyalásos úton megoldani. Amennyiben ésszerű időn belül a jelen Szerződésből eredő vita megoldására nem születik megállapodás, úgy a felek bármely vita eldöntésére, amely a jelen ÁSZF-ből, vagy azzal összefüggésben, annak megszegésével, megszűnésével, érvényességével vagy értelmezésével kapcsolatban keletkezik kikötik Magyarország bíróságainak joghatóságát és – pertárgy értékétől függően – a polgári perrendtartásról szóló 2016. évi CXXX. törvény (Pp.) szerint hatáskörrel és illetékességgel rendelkező bírósághoz fordulnak.

10. A Szerződésben nem szabályozott kérdésekben a magyar jog, így különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény, valamint az egyéb vonatkozó jogszabályok rendelkezései az irányadók. A Szolgáltató felhívja a Megrendelő figyelmét, hogy a vonatkozó jogszabályok kötelező rendelkezései a felekre külön kikötés nélkül is irányadóak.

 

Köszönjük, hogy elolvasta és igénybe veszi Szolgáltatásainkat!

 

Utolsó módosítás: 2023. február 28.
Hatályos: 2023. február 28.